Česká televize je zákonem definována jako veřejnoprávní instituce, jež je povinna poskytovat úplné, vyvážené, objektivní a pluralitní informace. ČT má s dodržování těchto pravidel dlouhodobý problém. Na to jsme upozorňovali v článku Veřejnoprávní ČT: Aktivní a vědomý nástroj mocenské propagandy (11. 2. 2013]). V tematickém 8. čísle jsme se věnovali jedné náhodně vybrané hlavní zpravodajské relaci ČT (článek Lže nám Česká televize?). Na rozsáhlou analýzu celého vysílání po delší dobu jsme neměli dobrovolné spolupracovníky ani vlastní síly. To by měla dělat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, kterou jako občané platíme ze svých daní. Jestli svůj úkol plní správně, to posuzujete sami jako koncesionáři veřejnoprávní televize a rozhlasu každý sledovací den. Některým se způsob referování o světových událostech opravdu zajídá, a to dlouhodobě.

Kosa přiložená na mediální hrdlo lhoucí

Blog obyčejných lidí pro obyčejné lidi o politice, ekonomii, fotbálku a všem ostatním, čím žije současná Česká nebo Slovenská republika KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra! Prostě Kosa zostra! Tak tento blog se na rozsáhlou analýzu celého vysílání po delší dobu opravdu dal. Systematicky se věnoval občanské válce na Ukrajině od března 2014 do září 2014. A rámcově, přes hlavní události ještě od října 2014 do ledna 2016. Skupina nadšenců prošmejdila webový portál České televize. Archiv událostí s články o Ukrajině z tohoto období analyzovala systematicky a velmi důkladně.

 • Srovnávací aparát světových referencí o klíčových ukrajinských událostech najdete zde - Fakta o Ukrajině.


Celá práce má 495 stran, z toho zhruba 340 je jich věnovaných systematické práci s fakty. Analýzy jdou den za dnem, měsíc za měsícem a jejich seznam je děsivý. Usvědčující rozbor běžných a trvale používaných manipulativních technik ve zpravodajských reportážích i článcích na webu ČT:

 • Nepravdy, polopravdy a nedoložená tvrzení, seznam článků s citacemi a komentářem.
 • Opomíjení důležitých informací a nevyváženost obecně, seznam článků s citacemi a komentářem.
 • Nálepkování, hodnocené popisu událostí z hlediska mediální ho spinningu, rámování a nastolování agendy.

Zkrátka, kde se dalo manipulovat, tam se manipulovalo. Na straně 439 začíná část Vedoucí pracovníci. Tato kapitolka je věnovaná veřejným vystoupením vedoucího zahraniční redakce Michala Kubala. Ten neprojevoval žádnou ochotu uvést směřování agendy o občanské válce na Ukrajině do reálných mezí. Rozbor dokládá pravý opak, totiž tvrdou mediální manipulaci. Své snažení dotáhli autoři analýzy až do Závěrečných doporučení, ze kterých citujeme následující.

1) ČT okamžitě přestane dezinformovat a používat dezinformační techniky.
2) ČT se omluví svým divákům a čtenářům za rozsáhlé a soustavné dezinformování a učiní tak na začátku Událostí a na svých internetových stránkách, přičemž oznámení o omluvě bude po dobu minimálně sedmi dnů uvedeno na úvodní stránce (a navždy zůstane uloženo v archivu).
3) ČT se dále jmenovitě omluví za nedoložená a křivá obvinění i za vytváření falešného dojmu:

 • Bývalým příslušníkům Berkutu a jiných policejních jednotek, Viktoru Janukovyči, FSB, Stanislavu Křečkovi, Rostislavu Vasilkovi, Vladimiru Putinovi, Sergeji Lavrovovi a dalším ruským politikům za soustavné překrucování jejich výroků a za skutečnost, že jim do úst vkládala dokonce i pravý opak toho, co ve skutečnosti pronesli;
 • Baracku Obamovi a Samantě Powerové za let MH17, Alexandru Zacharčenkovi a dalším představitelům Doněcku a Luhansku, Ukrajincům, kteří se stavěli negativně k Majdanu a kteří představovali zhruba polovinu země, občanům Ruska za soustavné dezinformování o jednání jejich země a za soustavné užívání dvojího metru vůči ní.

4) ČT se dále obecně omluví všem dalším osobám a jiným subjektům, o nichž šířila dezinformace a které případně i jinak nespravedlivě poškodila.
5) ČT uvede na pravou míru minimálně ty dezinformace, které jsou uvedeny ve shrnující kapitole.
6) ČT zřídí archiv dezinformací, který bude obsahovat veškeré významnější dezinformace, jichž se ČT ve svém zpravodajství dopustí a bude přístupný z úvodní internetové stránky a zde viditelně zobrazen.
7) Dezinformace budou dementovány.
8) ČT 20. února a 28. srpna každého roku v první třetině své hlavní zpravodajské relace připomene nejvýznamnějších dezinformace, jichž se česká média hlavního proudu (včetně ČT) dopustí během předchozí poloviny roku.
9) Vedení ČT provede veškeré personální změny, které budou potřebné k zajištění důvěryhodnosti zpravodajství.
10) ČT nebude nekriticky přijímat tvrzení žádného zdroje (jelikož se ukázalo, že ani tvrzení údajně renomovaných médií typu Reuters či BBC nelze apriorně považovat za věrohodná, jelikož i tyto zdroje jsou schopny a ochotny porušovat nejzákladnější a nejbanálnější pravidla seriózní žurnalistiky).
11) Vždy, kdy to bude možné, bude ČT vycházet z nejpůvodnějších informací (tedy např. ze samotného rozhovoru namísto shrnujících článků, nebo z citací namísto jejich výkladu).
12) ČT bude upřednostňovat reportáže před obviněními, spekulacemi a jinými tvrzeními.
13) ČT požádá o rozhovor Ivana Katchanovského (o jeho výzkumu, tj. střelbě na Majdanu, banderovcích a činnost médií) a Roberta Parryho (zřícení letu MH17 a činnost médií).
14) ČT přestane vydávat analýzy společnosti Media Tenor (či obdobné práce) za dostačující prostředek kontroly zpráv.
15) Vedoucí pracovníci zajistí, aby si všichni relevantní zaměstnanci byli bezpečně vědomi hlavních dezinformačních technik a aby se jich vyvarovali; vedle smyšlenek, domněnek a prostých lží.


Neznámí autoři srovnávací analýzy dali až v samém závěru na straně 495 svého textu i závěrečné doporučení směřované k Radě ČT.

… aby dle § 9 odst. 7 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb. a jeho novelizací písemně upozornila generálního ředitele na skutečnost, že ČT ve svém zpravodajství o ukrajinské krizi rozsáhlé porušovala povinnosti, které na ni klade zákon o ČT a Kodex ČT. Pokud generální ředitel nebude schopen či ochoten podniknout doporučené a případně i jiné kroky, které jsou nezbytné k ukončení protizákonného jednání, měl by být dle stejného ustanovení Radou odvolán. Následně by Rada měla dle § 8 odst. 1 písm. a) jmenovat nového generálního ředitele, který by dle ní plnění povinností dokázal zajistit.

Plnění úkolů veřejné služby ČT je hodnoceno ze tří úhlů pohledu

V poslanecké sněmovně leží sněmovní tisk 769 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2015. Tuto zprávu už projednala a schválila Rada České televize dne 30. 3. 2016 a proto ji předložila poslanecké sněmovně jako nejvyššímu kontrolnímu orgánu k vyjádření. Tato zpráva obsahuje hodnocení celého spektra vysílání. Srovnáváme nesrovnatelné, ale přesto si dovolím vložit pod monotematickou analýzu občanské války na Ukrajině PRINCIPY HODNOCENÍ ze jmenované výroční zprávy ze strany 85.

ČT k hodnocení využívá tří metodických přístupů se vzájemně odlišným typem zjišťovaných indikátorů pro plnění veřejné služby:

 • 1. indikátory vycházející z měřitelného chování a postojů veřejnosti;
 • 2. indikátory vycházející z expertního posouzení plnění zásad definovaných Kodexem ČT;
 • 3. indikátory vycházející z tzv. tvrdých dat, např. z databáze odvysílaných pořadů.


I. míry naplňování šesti mezinárodně uznávaných obecných cílů stanovených pro média veřejné služby, modifikovaných pro podmínky ČT takto:

 • zvyšování informovanosti, udržování a rozvoj občanské společnosti a demokracie,
 • podpora vzdělanosti a vzdělávání,
 • stimulace kreativity a kvality v kultuře,
 • prezentace České republiky, regionů a komunit,
 • přibližování světa občanům České republiky,
 • zpřístupnění nových technologií veřejnosti.

Jak sami vidíte, ČT má ze zákona dělat dost věcí, za které ji také v miliardách platíme z koncesionářských poplatků.

II. vývoje základních ukazatelů charakterizujících úroveň vysílání veřejné služby, tj. podle Zásahu, Kvality a Dopadu vysílání (tzv. Metodiky RQI str. 113).
Indikátory vycházející z expertního posouzení plnění zásad definovaných Kodexem ČT jsou Expertní posouzení – odborné rozbory a posudky; Obsahová analýza – speciální případ expertního posouzení, zaměřený například na zpravodajské, publicistické a diskusní pořady.

 • Mediatenor – analýza zpravodajství a publicistických a diskusních pořadů;
 • Kolektiv J. Formánka – expertní posouzení zpravodajství ČT za rok 2015.

Jen pro pořádek připomínáme, že tito placení hoši na rozdíl od občanské iniciativy KOSA NOSTRA žádné manipulace nezjistili. Hodnocení zpravodajství najdete na str. 92 a dále s řadou grafů a vysvětlujících poznámek. Nenajdete tam ani slovo na téma: nepravdy, polopravdy a nedoložená tvrzení, o pomíjení důležitých informací ani nálepkování. Mediatenor ani Kolektiv J. Formánka se něčem takovým při svém expertním hodnocení zpravodajství nezabýval. Ale chci aktivisty přece jen něčím potěšit.

Na straně 113 Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2015 najdete Index důvěryhodnosti ČT. A ten vážení přátelé za minulý rok poklesl o 5 % bodů, a propadl se až na úroveň 68 %. Pokud vás pokles vyděsil, tak vnímaná důvěryhodnost zpravodajství ČT zůstává stabilní. Ukazatel se týkal celého spektra vysílání.

III. míry uspokojování potřeb různých diváckých skupin
Takto se podle doložených ukazatelů hodnotí naplňování veřejné služby na devadestáti stranách zprávy. Analýza aktivistů jasně ukázala, že nejsou ve svých potřebách uspokojeni. Jejich blog tuto svoji nespokojenost doložil svoji analytickou zprávou. Souhlasím s ní a také nejsem spokojen s tímto stavem. A nejspíš nejsem sám, když poslouchám nadávající lidi kolem.

Hlavní večerní zpravodajská relace ČT Události je ve srovnání s konkurenčními pořady dlouhodobě a s výrazným náskokem označována jako nejdůvěryhodnější. Hodnotí ji tak dvě třetiny dospělé populace ČR. Česká televize plnila v roce 2015 svoje úkoly veřejné služby z hlediska ukazatelů RQI.

Gratulujeme, vytrvejte, lhát se jistě bude dál

KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra! Prostě Kosa zostra! do toho šla věcně a s jasným výsledkem. To se počítá a to se musí pochválit. Těšíme se na projednávání stížnosti na Radě ČT. Výroční zpráva za rok 2016 může vypadat úplně jinak. ČT se může začít pod vytrvalým tlakem i měnit. Vážení autoři, vytrvejte ve svém snažení a přeji vám za naši redakci úspěch. Děkujeme, vytrvejte!

Závěrečné doporučení pro autory výroční zprávy o ČT za rok 2015 by mělo znít podle známého filmu: "Musíte se více snažit, pane správce, nebo vás vyměníme!" (Postřižiny, 1980).

Zdroje:
Stížnost na zpravodajství České televize k ukrajinské krizi (1. únor 2014 - 31. leden 2016)
Sněmovní tisk 769 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2015


Psali jsme
Revoluční návrh soudruhu Dvořákovi a jeho klice z ČT
Drtinová měla zjevení, v přímém přenosu
Už zase Zpívá celá mediální rodina
Česká TV otočila info o Sýrii po Nečasově návštěvě Moskvy
Lže nám Česká televize?


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!