Na e-republice se věnujeme tématu regionálních ekonomik dlouhodobě. Stačí kliknout na tento přehled článků. Podívejme se na novou rozvojovou úlohu místních akčních skupin (MAS), které jsou koordinovány v orgánem zvaným "Národní síť Místních akčních skupin České republiky" (NS MAS ČR). Víte, proč jsou povodně? No, protože prší. Malé kapky padají dlouho a na velkou plochu. A tím vznikne problém, velký problém. Nespoutaný vodní živel přeorá krajinu i lidské životy. Ale příklad má i pozitivní stránku. Jde o to, zda budou dotace pršet dlouho a stabilně na velkou plochu. Odpovědným by mělo jít o nastartování chytré a trvale udržitelné ekonomiky.

Místní akční skupiny, budoucnost venkova

V začátcích roku 2007 sdružovala Národní sít kolem sedmdesáti členů, v roce 2014 je to už 158 aktivních MAS. Místní akční skupiny (česky MAS) jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku). Jejich přehled v ČR máte zde.Je to silný partner pro plánovače všech stupňů a druhů. Podívejme se na základní principy metody LEADER:

  • Přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeb;
  • partnerství veřejných a soukromých subjektů,
  • místní rozvojová strategie;
  • integrované a vícesektorové akce;
  • inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů;
  • síťování – výměna zkušeností mezi skupinami LEADER;
  • spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemích.


Posláním NS MAS ČR je především sdružovat a zastupovat MAS na národní úrovni vůči vládním institucím, ministerstvům. NS MAS ČR je svými členy pověřena spolupracovat a komunikovat s kraji a jejich krajskými úřady, s organizacemi zabývajícími se rozvojem venkova, s finančními ústavy, na mezinárodní úrovni s příslušnými institucemi EU, s mezinárodními institucemi zabývajícími se problematikou venkova.

Jak nekrást a dělat něco rozumného

Po dlouhých přípravách se na schůzi vlády 12.5.2014 č.j.459/14 projednal materiál Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020. Výsledek jednání vlády: Schváleno a my to kvitujeme pozitivně, zase jsme o jednu příčku výš. MAS jsou nástrojem pro implementaci Komunitně vedeného místního rozvoje na venkově. Vládou schválený dokument definuje standardy a popisuje proces jejich ověření pro programové období 2014-2020.

Je to manuál do papírové války o podklady vyžadované v jednotlivých fázích dotačních procesů. MAS budou muset splnit požadované standardy, díky kterým prokážou, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Za nastavení těchto standardů je zodpovědné Ministerstvo zemědělství. Skupiny MAS, které úspěšně projdou procesem standardizace, budou moci předkládat své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) ke schválení Ministerstvu pro místní rozvoj. A právě toto je ten důležitý moment pro nastavení čerpání fondů EU. Kvalifikované posouzení izolovaných projektu bez vazby na region je velmi obtížné a riziko promrhaných prostředků je vysoké. A navíc lobbisté všeho druhu z regionálních EU-fondů kradli jako straky. A co bylo postaveno, to byly částečně pitomosti nutné pro betonářské a jiné lobby, které dnes obce úplně ruinují. Podívejte se na tento rozhovor na našem webu (Dědictví přehnaných očekávání a nehospodárnosti). Spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství je pro obnovu venkova nezbytná. Přidat by se mělo i Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které má na starosti přípravu čerpání více než 100 miliard korun z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

MPO v Praze má jiné zájmy a jiné klienty než venkov

Stolička na dvou nohách nestojí a do stabilní trojnožky chybí MAS právě dobrá spolupráce s MPO. Radim Sršeň, starosta Dolních Studének a hlavní vyjednavač Sdružení místních samospráv k tomu řekl toto.

„Ministerstvo ignoruje partnerský přístup, když diktuje pravidla bez ohledu na zkušenosti dalších subjektů. Vůbec si neuvědomují, že drobné projekty o desítkách až stovkách tisíc korun, které mohou venkovským živnostníkům dodat nový dech, mohou zprostředkovat jedině místní akční skupiny v regionech. Žádný automechanik nepodstoupí víc, než cestu do nejbližšího spádového města. Tam však ministerstvo žádnou pobočku nikdy nezřídí. Místní akční skupiny jsou vázány řadou nařízení EK, která určují, že celá metoda má stát na třech vyváženě podporovaných pilířích. Kromě obcí a neziskovek je to právě rozvoj podnikání, které mají na venkově místní akční skupiny řešit. Ministerstvo průmyslu se však o zapojení místních akčních skupin prakticky odmítá bavit..“


Jako vždy jde o peníze. Spor je to zásadní. Vysvětlili jsme to v úvodu na příkladu vytrvalého deště, který může pomoci nastartování chytré a trvale udržitelné ekonomiky. Nástrojem k rozvoji venkovských oblastí jsou místní akční skupiny, jakési clustery obcí, neziskovek a podnikatelů. Ty podle nových pravidel budou fungovat na principu komunitně vedeného místního rozvoje a partnerství. Cílem je provazování žadatelů a kombinování investic z fondů EU tak, aby si vzájemně nekonkurovaly a směřovaly ke společným cílům. V EU to funguje už dávno a do těchto skupin se sypou veřejné peníze, které opravdu něčemu slouží.

Podle původních dohod mělo být prostřednictvím Místních akčních skupin rozděleno celkem nejméně 27 miliard korun. Krátce před schválením operačních programů je to ale jen okolo 20 miliard korun. Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova a Asociace krajů přitom loni schválily Memorandum, ve kterém požadovali přes Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) přidělovat 35 miliard korun. Ministerstva ale mají jiné lobbistické a zájmové skupiny, kterým chtějí naše peníze přihrát. Další ústupky ministerstvům jsou proto z pohledu organizací hájících zájmy venkova zcela nepřijatelné.

Zdroje:
www.smscr.cz-aktuality
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s
eAgri, Venkov MAS