Před dvěma lety jsem psal na Velikonoce článek Smysl velikonoc pro současné občanské aktivisty. Mezitím se začalo lhát a manipulovat ve velkém. Západ se rozhodl po nezdařené kolonizaci Ruska jít cestou studené války. Přitom však ztratil náskok ve zbrojení, takže se ocitl v mediální křeči násobené politickou neschopností. K tomu viz článek Paranoická vize reality jako politický program Západu. Janovy pašije ukazují justiční vraždu spáchanou zkorumpovanými reprezentanty tehdejší politicko-náboženské moci. Předcházející článek o velikonocích se díval na vraždu nevinného člověka z pozice čtverého druhu viny: metafyzické, morální, politické a kriminální. Nyní se podívejme na politický proces a na mediální manipulace, které podávají Janovy pašije na Velký Pátek.

Definice jazykově dané komunikace zní jasně: "mluvit - k někomu - o něčem". Definice manipulace je dána kauzou Skripal, kdy anonym mluví ke všem a o ničem. Propagandistické kecy nemají referenci k realitě. A hoši, co spolu mluví, ti si mezi sebou nemusí vykládat o tom, o čem všichni povolaní a zasvěcení přece vědí. Tito hošani si v základních věcech rozumí beze slov. A přesně o tom je podstata mediální manipulace, kterou pak dávají směrem k obecnému lidu. A ten rozhodně není bez viny, jak uvidíme dále.

Začneme četbou Janova evangelia. Petrovo trojnásobné zapření vynecháme. Je už dávno po sametu a Petr Pavel, bývalý komunista z Československé lidové armády, sedí v nejvyšší vojenské funkci Severoatlantické aliance. Jiní komunističtí výtečníci převlečení za modré straky všeho druhu už dávno rozkradli stát. Tato neoliberální parta zahodila červenou knížku hned na začátku sametu, kdežto Petr zapřel až na konci. Začínáme výslechem Ježíše u velekněze Kaifáše. Byl to ten Kaifáš, který poradil židům, že je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid. (Jn 18:14). A ten jeden člověk se opravdu našel, takže celý mediální cirkus ukončený vraždou mohl začít.

Agrese a zastrašování skrze falešné obvinění (Jn 18:19-23)

19  Velekněz se dotazoval Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení.
20  Ježíš mu řekl: "Já jsem mluvil k světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagóze a v chrámě, kde se shromažďují všichni židé, a nic jsem neříkal tajně.
21  Proč se mě ptáš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem říkal. Ti přece vědí, co jsem řekl."
22  Po těch slovech jeden ze strážců, který stál poblíž, udeřil Ježíše do obličeje a řekl: "Tak se odpovídá veleknězi?"
23  Ježíš mu odpověděl: "Řekl-li jsem něco špatného, prokaž, že je to špatné. Jestliže to bylo správné, proč mě biješ?"


Výslech začíná zdánlivě nestranně, Ježíš je obviněn z šíření falešného náboženství, čili dnešních "fake news". Manipulace probíhá tím, že náboženský aktivista Ježíš má po vzoru komunistů z 50. let uznat svou zdánlivou vinu. Jejich současní neoliberální pohrobci dělají totéž. Na koho ukáží prstem, ten se má bít v prsa a vykřikovat do celého světa, že je nedokonalý demokrat. Kdyby se Ježíš přiznal k nedokonale hlásanému náboženství, nijak by si neuškodil. Nikdo není dokonalý, že ano. Přestal by tíml zbytečně komplikovat situaci jednomu procentu a nejspíš by si zachránil život. Stačilo říci na způsob jeho manipulátorů, že má dvojí učení. Jedno pro lid a druhé pro zasvěcené gnostiky. A že není dokonalý a tak kovaný v učení Mojžíšově jako velerada, nebo dnešní Západ v demokracii. Pak by měl pokoj. Jenže tento náboženský aktivista a reformátor má jen jedno učení pro všechny. A ti všichni mohou a mají dosvědčit, co říkal. Poskok mocných jej začal okamžitě mlátit, protože odpověděl špatně. Ježíš pokazil celý proces hned na začátku svou nemístnou drzostí - mluvením pravdy. A navíc se ohradil proti nespravedlivému zacházení jménem pravdy, kterou hájil. O jeho osudu tím bylo rozhodnuto.

Proces u Piláta, zmařená žaloba (vv. 28-31)

28  Od Kaifáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně zrána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka.
29  Pilát k nim vyšel a řekl: "Jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku?"
30  Odpověděli: "Kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali."
31  Pilát jim řekl: "Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!" Židé mu odpověděli: "Není nám dovoleno nikoho popravit."


Velerada má na nevinu Ježíše stejný názor jako Západ na Putina a na Rusko obecně. Jsou to zločinci, pokud se nedokáže opak. A to se stát nemůže přičiněním příslušných manipulátorů a zločinců, které v tomto případě zastupuje velerada. Ježíš je přece vinný předem. Jako každý, na koho velerada (a po ní Západ) ukáže prstem. Jednou je to Asad v Sýrii, podruhé Putin v Rusku.

Jenže nyní nastal komický problém, který mají Britové. Mediální manipulace se dá hrát na obě strany, protože je o ničem. Rusové obvinili Brity ze zavraždění ruských občanů, jako byl Litviněnko, Skripal a další Rusové v Británii. Západ se chová stejně jako velerada naprosto farizejsky. Ta odsuzuje nevinného člověka vědomě na smrt a přitom úzkostlivě dodržuje náboženské předpisy, aby před lidem nevypadala špatně. Pilát není pitomec a nechce skončit stejně hloupě jako Britové nebo Colin Powell při zločinné invazi do Iráku.

Britové vytrubují falešnou kauzu před světem a chtějí regionální války proti Rusku a jeho spojencům všude ve světě, zejména v Sýrii. Powell měl mediální show s falešnými trubičkami s iráckým antraxem v OSN a lží získal pro Západ druhou válku v Iráku, při níž zahynulo asi milión lidí. Pilát se nechce podílet na justiční vraždě, protože je reprezentant římského práva, v němž se vina musí dokázat, a ne pouze proklamovat. Židé mají Ježíše vzít a soudit podle vlastního zákona. Pak by jej ovšem nemohli ani odsoudit, natož nechat justičně zabít. A Ježíše zabít musí, protože je lépe, aby jeden umřel "za lid", čili za mocenské výhody jednoprocentní skupiny židovské velerady. Lid je ovšem s jejich rolí spokojen, jako my dnes. Proto nesmí být znepokojován takovými šiřiteli poplašných zpráv, jako byl Ježíš.

Pilátova zdánlivě nestranná role soudce (v. 33-38)

33  Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: "Ty jsi král židovský?"
34  Ježíš odpověděl:"Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?"
35  Pilát odpověděl: "Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?"
36  Ježíš řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud."
37  Pilát mu řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."
38  Pilát mu řekl: "Co je pravda?" Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: "Já na něm žádnou vinu nenalézám.


Politický proces se dostal do prvního kola manipulace, kdy zdánlivě běží jako normální soudní dokazování viny a neviny. Pilátovi do náboženských sporů židů nic není a také to jasně řekl. Ježíš mu rozkopl jeho hru na nezaujatého soudce jako domeček z karet. Pilátovi jasně řekl, že musí poslechnout nároku pravdy, protože v otázce života a smrti nevinného člověka nelze být objektivně nestranný. Soudce má uposlechnout hlasu pravdy, kterou mu Ježíš zvěstuje skrze odmítnutí žaloby, ale Pilát není nestranný, protože je jen příležitostný soudce jako dnešní politici, kteří jsou hlavním povoláním prodejní politikové. Vina nebo nevina Ježíše je Pilátovi zcela lhostejná. Celý proces používá jako manipulaci proti veleradě, kterou nesnáší. A aby ji porazil, tak si musí získat náklonnost lidu. A k tomu je ten prorok dobrý, protože lid jej včera radostně a zcela mediálně oslavoval v Jeruzalémě. Takže proces je jen zdánlivě neutrální a výsledné vynesení neviny také.

Politizace procesu (Jn 18:39-19:7)

39  Je zvykem, že vám o velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám tohoto židovského krále."
40  Na to se dali do křiku: "Toho ne, ale Barabáše!" Ten Barabáš byl vzbouřenec.
19:1  Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat.
2  Vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť.
3  Pak před něho předstupovali a říkali: "Buď pozdraven, králi židovský!" Přitom ho bili do obličeje.
4  Pilát znovu vyšel a řekl Židům: "Hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu."
5  Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: "Hle, člověk!"
6  Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: "Ukřižovat, ukřižovat!" Pilát jim řekl: "Vy sami si ho křižujete! Já na něm vinu nenalézám."
7  Židé mu odpověděli: "My máme zákon, a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za Syna Božího."


Pilát usiloval o propuštění Ježíše, ale dost zajímavým způsobem. Když je někdo nevinný, tak ho přece nedávám bičovat a mučit. A tehdejší římský waterboarding byl dost drsný, byla to holt jiná velmocenská doba. Římský místodržící mohl Ježíše propustit, aniž by o tom musel dát hlasovat a mediálně debatovat. Ježíš byl nevinný, Barabáš byl zločinec. Ale Pilát potřeboval na svou stranu získat židovský dav. Proto dal Ježíše reálně zbičovat, aby vzbudil soucit davu. Pak jej vystavil jako mediální simulákrum. Janovská ironie ve větě "Hle člověk!", je kompletní. Pilát považuje Ježíše za nástroj k získání davu, dav jej považuje za nástroj, jak ponížit Piláta, velekněží jej chtějí zabít. Ježíš přestal být člověkem a stal se pěšákem na šachovnici velmocenských zájmů, politických a mediálních manipulací. Na konci je jasné, že celý proces je náboženský, a ne politický. Zákon, který měl u židů sloužit životu, najednou slouží smrti. Ale Ježíš je jen další z řady proroků Starého zákona, kteří byli zabiti skrze falešná obvinění z bezbožnosti. A úplně stejně dopadl nebiblický filosof Sokrates v Athénách.

Mediální tahanice ohledně Ježíše (Jn 19:8-13)

8  Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl.
9  Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi: "Odkud jsi?" Ale Ježíš mu nedal žádnou odpověď.
10  Pilát řekl: "Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit, a mám moc tě ukřižovat?"
11  Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu."
12  Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit. Ale Židé křičeli: "Jestliže ho propustíš, jsi nepřítel císařův. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři."
13  Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném `Na dláždění´, hebrejsky Gabbatha.


Pilát je navíc pověrčivý, což je u politiků běžná věc, protože jsou iracionální. V rámci lhaní a politického řemesla provádějí iracionální věci, což jen posiluje jejich profesionální mimoběžnost. Ježíš už nemá Pilátovi co říci, tak se s ním dál nebaví. Ke svému případu řekl vše, co bylo třeba, a mediálních manipulací a lhaní ohledně své osoby nebo čehokoliv jiného se zúčastnit nechce, protože to nemá zapotřebí. Chce umřít jako slušný člověk. Pilát se naposledy pokouší vydíráním přemluvit Ježíše, aby hrál jeho hru. Připomíná mu, že má moc nad jeho smrtí a životem. Jenže Ježíš dobře ví, že Pilát je jen figurka na šachovnici, kde už vítězí jiné síly. Proto Pilátovi vysvětluje, že jeho manipulace reality je až druhá v řadě a jako taková je odsouzena k nezdaru. Ale o to menší je Pilátova vina, protože je jen zbabělý politik a příležitostný zločinec.

Rozsudek nad Ježíšem (Jn 19:14-17)

14 Byl den přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne. Pilát Židům řekl: "Hle, váš král!"
15 Oni se dali do křiku: "Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!" Pilát jim řekl: "Vašeho krále mám dát ukřižovat?" Velekněží odpověděli: "Nemáme krále, jen císaře."
16 Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili.
17 Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota.


Pilát není aktivní zločinec, těmi jsou členové velerady. Ta provedla největší svinstvo své náboženské kariéry. Postavila se za nenáviděného císaře, aby mohla vydírat Piláta. Ten totiž v případě vzpoury proti císaři musel vynést trest smrti. Když byl Pilát v úzkých, lid se zaradoval a choval se stejně svinsky jako jeho náboženští a političtí vůdci. Ježíšovi sice den předtím zpívali Hosanna, ale nyní byla jiná situace. Pro veřejné a mediálně účinné ponížení Piláta jako nenáviděného reprezentanta římské moci byl dobrý každý prostředek, třeba i smrt nevinného člověka. Pilát svou hru vzdal a odsoudil Ježíše k smrti. Takže ho předtím nechal zbičovat a mučit celkem zbytečně, protože veleradou zmanipulovaný dav stejně nezískal na svou stranu. Dav neměl soucit a nechal se vést svými mocenskými manipulátory k vraždě.

Každý z aktérů dramatu hrál svou roli v mediální manipulaci a ve veřejném představení. Kromě Ježíše nezáleželo na pravdě vůbec nikomu. Každý chápal proces jako boj o vlastní výhody a mocenské postavení. Ježíš nakonec nutně zemřel, protože za pitomý a zmanipulovaný lid někdo nevinný nakonec zemřít musí. No a pak jde zemřít i ten dav, třeba na východní frontu. Viz dobytí a kompletní zničení Jeruzaléma Římany a rozprášení židů po roce 70, které do jisté míry trvá dodnes.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!