Česko nezná teroristické útoky, viz náš starý článek Extremismus v ČR 2014: Co není, to vyrobíme. Data ohledně extrémismu se příliš nemění a pořád platí neexistence terorismu. Politické procesy už máme, viz Kesudis odsouzen, justiční komedie pokračuje. A pochybných soudních procesů s politickým podtextem je celá kopa, viz heslo "kauza Rath" z poslední doby nebo heslo "Jan Kubice". Bretšnajdři jsou zoufalí, protože nemají na chleba, není ani pořádný extremismus, natož terorismus. A ministr vnitra potřebuje pro weby našeho typu náhubkové zákony (Chovancovo Centrum hybridních hrozeb). Takže je jasné, že se bude inovovat zákon proti terorismu, aby se všechno zvládlo najednou a v jednom zátahu. Podívejte se náš starší článek z parlamentního zpravodaje Fízlování dostalo ve Sněmovně zelenou.

Novela zákona o terorismu

Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 886, a to dne 16. 8. 2016. Znamená to, že jej v připomínkovém řízení de facto schválila všechna ministerstva, včetně ministerstva spravedlnosti. Vláda jako navrhovatel žádá sněmovnu o projednávání návrhu zákona ve zkráceném režimu. Chce souhlas již v prvém čtení a využívá k tomu § 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Zpravodajem zákona je JUDr. Jeroným Tejc (ČSSD) a garančním výborem je Ústavně právní výbor.

Citace z důvodové zprávy je důležitá, aby byla vidět základní argumentace. My samozřejmě přitvrzujeme proto, že to chce situace ve světě, která ale u nás v této podobě vůbec neexistuje. Teroristické atentáty u nás nejsou, nebezpečí nehrozí, uprchlíci k nám vůbec nechtěli (viz článek Mediální hysterie kolem uprchlíků). Hranice jsou fakticky zadrátované, takže k nám už uprchlíci ani nepřijdou. Takže vláda připravuje zákon proti terorismu, který není třeba. Kdo tady potřebuje policejní stát a proč?

O čem je připravovaná novela

Tichý postup k policejnímu státu se schoval za požadavky na změnu úpravy trestněprávního postihu financování a jiné podpory terorismu, které vůči České republice vznesly FATF a výbor Moneyval. FATF byla vytvořena na pařížském summitu G-7 v roce 1989, její oficiální úlohou je tvořit dostatečnou politickou vůli vedoucí k legislativním reformám v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu. FATF vypracovala rozsáhlá doporučení FATF Recommendations, jejichž naplnění hodnotí i u států, které nejsou jejími přímými členy. Česká úprava trestního práva hmotného měla už dávno reagovat na praní špinavých peněz. Ale to byla za modrých strak a za socanů čistá sci-fi. V každém případě vznikla objektivní potřeba regulovat praní teroristických peněz, i když Česká republika (stejně jako ostatní nové členské státy Evropské unie) není členem FATF.

Česká republika byla z důvodu identifikovaných nedostatků zařazena do režimu tzv. "sledovačky", kdy se musí do 2 let podat zprávy o nápravě zjištěných nedostatků. Česká republika byla v tomto dokumentu zařazena ze strany FATF do skupiny jurisdikcí s nedostatečnou kriminalizací financování terorismu, a to jako jediná země Evropské unie a Evropy vůbec. Hrozí, že západní státy budou vyzvány k tomu, aby finanční styky s Českou republikou posuzovaly jako rizikové a přijaly v tomto směru příslušná opatření. Žádná evropská země se do tohoto režimu nikdy před tím nedostala. Tolik k dosavadní jurisdikci kolem praní špinavých peněz, které všechny české vlády kolektivně hodily pod stůl. Jenže podle EU začíná boj proti terorismu u špinavých peněz, odkud běží financování teroru.

Jenže Babiš jednal a tato změna ohledně praní peněz je už na stole. MF udělalo podstatné změny z hlediska zabavování nezákonného majetku získaného jako výnos z trestné činnosti a kontrol finančních transakcí včetně evidence účtů. Minimálně v tomto bodě už modrý a červený klondajk skončil, a musí dostat jiné podoby. Postupně přijímaná legislativa připravuje kompletní přechod na elektronické finančnictví. Jediná oficiální negativní zmínka, kterou lze dohledat, je toto (Mutual Evaluation Report of the Czech Republic-12 Apr 2011). Takže předkladatelé novely chtějí nikoliv skutečný zákon o potírání terorismu, ale potřebují policejní režim, aby potichu vznikly náhubkové zákony. A celý tento cirkus se má schovat pod tzv. objektivní změny legislativy, které prý po nás chce EU. S pomocí EU-legislativy se u nás má pochovat demokracie, což je opravdu hezky vymyšleno.

Obsah novely

Vezměme pro stručnost jen klíčové změny, které jsme v nové úpravě vyznačili tučně. Do § 366 odst. 2 písm. a) se navrhuje doplnit oproti současnému stavu (dnešní § 311 odst. 2 obsahuje navrhované § 312d, § 312e a § 312f) rovněž odkaz na § 312a (dnešní § 361 odst. 2 a 3, který dnes v taxativním výčtu uveden není). Doplnění taxativně uvedených nejzávažnějších trestných činů, u kterých je prolomen princip beztrestnosti nadržování ve prospěch osoby blízké, o trestný čin účasti na teroristické skupině, je odůvodněno snahou postihnout jakoukoliv pomoc teroristům, a to i následnou. Jde i o pomoc poskytnutou pachateli trestného činu až po dokonání, resp. ukončení trestného činu, i když tato součinnost nebyla přislíbena před spácháním činu.

  • Založením teroristické skupiny

může být každá aktivita, v jejímž důsledku dojde ke vzniku takové skupiny (např. získávání členů, vytváření její vnitřní organizační struktury ve spojení s promýšlením systému utajení jejích aktivit, vytyčování její základní orientace), i když organizace zatím nevyvíjí žádnou činnost nebo vyvíjí prozatím činnost právně nezávadnou. Založení teroristické skupiny může spočívat v jejím samostatném vytvoření nebo i v přeměně nezávadné organizace na teroristickou skupinu. K jejímu vzniku není třeba žádného formálního aktu a dojít k němu může i konkludentním jednáním. Za zakladatele teroristické skupiny lze považovat osobu, resp. osoby, které iniciují její vznik (resp. se účastní kroků k němu vedoucích), a to bez ohledu na to, jaké místo v hierarchii této skupiny později zastávají (či zda se vůbec stanou jejími členy a zapojí se do její činnosti). K dokonání trestného činu účasti na teroristické skupině ve formě jejího založení dochází již konstituováním takové skupiny - tedy jejím personálním vybavením, vytvořením jejího vnitřního hierarchického uspořádání a nastavením pravidel jejího fungování - aniž by musela přímo začít vyvíjet nějakou činnost a dopouštět se kriminálního jednání.

  • Účastí na teroristické skupině

se rozumí již prosté členství v ní (jedná se tak o ohrožující trestný čin dokonaný ve chvíli, kdy se pachatel stane členem teroristické skupiny, k čemuž postačuje neformální faktické, byť konkludentní, včlenění do teroristické skupiny, a to od počátku její existence). Podmínkou přitom není přímá aktivnější účast na činnosti teroristické skupiny, pravidlem nicméně bude zapojení členů teroristické skupiny do jejích aktivit, ať už jednáním naplňujícím znaky některého jiného úmyslného trestného činu (při splnění podmínek stanovených v § 107 bude na místě uplatnit při ukládání trestu pachateli některého jiného úmyslného trestného činu postup podle § 108), nebo jednáním, které nenaplňuje znaky některého jiného trestného činu (může jít o osobu, která pro teroristickou skupinu, resp. některé její členy, zabezpečuje některé práce nebo služby, např. ekonomické nebo právní poradenství, vytváří zázemí pro její činnost nebo pro ni opatřuje finanční zdroje). Činnosti teroristické skupiny se tak účastní i osoby vykonávající v ní určité pomocné funkce, například funkce řidičů jejích představitelů, bez toho, aby se přímo účastnili jejích trestněprávně postižitelných aktivit.

  • Postih podpory teroristické skupiny

Podporou ve smyslu § 361 odst. 1 alinea 3 se rozumí jakákoliv forma pomoci poskytnutá takové organizaci jako celku nebo i jen jejímu jednotlivému členu, ale v zájmu takové organizace. Tohoto jednání se však může dopustit pouze osoba, která není členem takové skupiny, neboť člen obdobnou podporou naplňuje aktivně znak účasti na činnosti skupiny. Nezáleží přitom na tom, o jakou podporu se jedná, ani na tom, jestli má materiální nebo nemateriální (morální) povahu. Stejně tak nejsou rozhodující způsoby jejího poskytování. Může tedy jít o veškeré formy podpory existence a aktivit organizované zločinecké skupiny, zakrytí její existence a aktivit, znemožnění jejího odhalení a usnadnění páchání trestné činnosti v jejím zájmu. Takto chápaná podpora teroristické skupiny však je dnes postižitelná podle § 311 odst. 2 alinea 3, podle navrhované úpravy bude postižitelná podle § 312d nebo § 312e.

Jak se dělají gumové paragrafy

Zdůraznili jsme důležité části připravované novely, kde jsou vidět typické "gumové paragrafy". Nyní běží první proces proti tzv. "teroristům" ze skupiny kolem anarchistického hnutí, který pomohli zorganizovat policejní provokatéři. Proto je naprosto klíčové vědět, co a jak může udělat policejní provokatér v rámci zákona. V tomto bodě je nová úprava skutečně úděsná.

Gumové formulace skutkových podstat jsou následující: účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpora a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f). Pro stručnost se podívejte jen na jednou věc, tj. body beztrestného působení agenta. Citace z návrhu zákona je tady. Nejprve se podívejte, jak je definovaná tzv. "teroristická skupina".

§129 Organizovaná zločinecká skupina
Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti.
CELEX: 32008F0841


Tak to by si měly nezávislé weby už balit kartáček na zuby a osobní věci. Tresty jsou v nižší sazbě 2-10 let, ve vyšší 3-15 let. A teď se podívejte, jaké svinstvo může beztrestně dělat agent-provokatér.

§ 312c Beztrestnost agenta
(1) Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního předpisu (dále jen „agent“), který se účastní činnosti teroristické skupiny, není pro trestný čin účasti na teroristické skupině podle § 312a trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy teroristické skupiny, ve spojení s teroristickou skupinou nebo ve prospěch teroristické skupiny anebo jejímu spáchání předejít.
(2) Agent, který se účastní činnosti teroristické skupiny nebo takovou skupinu podporuje, není trestný pro trestný čin rvačky podle § 158 odst. 1, obchodování s lidmi (§ 168), svěření dítěte do moci jiného (§ 169), porušování domovní svobody (§ 178), poškození cizích práv (§ 181), porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182), kuplířství (§ 189), šíření pornografie (§ 191), výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 192), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), krádeže (§ 205), zpronevěry (§ 206), neoprávněného užívání cizí věci (§ 207), provozování nepoctivých her a sázek (§ 213), podílnictví (§ 214), legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216), pletichy v insolvenčním řízení (§ 226), porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227), poškození cizí věci (§ 228), padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení padělatelského náčiní (§ 236), neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží (§ 244), padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 245), porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství (§ 247), neoprávněného podnikání (§ 251), neoprávněného provozování hazardní hry (§ 252), zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), pletichy při veřejné dražbě (§ 258), porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 264), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem (§ 267), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276), nedovoleného ozbrojování (§ 279), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283), přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284), nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285), výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286), výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem (§ 288), neoprávněného nakládání s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329), přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340), napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348), nebezpečného vyhrožování (§ 353), hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny (§ 355), podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356) nebo výtržnictví (§ 358), jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy teroristické skupiny, ve spojení s teroristickou skupinou nebo ve prospěch teroristické skupiny anebo jejímu spáchání předejít.
(3) Beztrestným se nestává agent, který teroristickou skupinu založil nebo zosnoval, anebo agent, který je vedoucím činitelem nebo představitelem teroristické skupiny.


Takže jedině, co není trestné, je fakt, že při dělání toho svinstva se nesmí agent-provokatér sám finančně napakovat, nesmí se stát šéfem té skupiny a nesmí ji přímo sám založit. Jinak může dělat prakticky všechno svinstvo, a to beztrestně.

§ 363 Beztrestnost agenta u organizované zločinecké skupiny:
„(2) Agent, který se účastní činnosti organizované zločinecké skupiny nebo jako člen organizované skupiny nebo některou takovou skupinu podporuje, není trestný pro trestné činy uvedené v § 312c odst. 2, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny anebo jejímu spáchání předejít.“.


A teď máte kamaráda nebo příbuzného, který si u vás nechal věci, někam jste ho svezli, nebo jste mu půjčili auto. Ten váš kamarád nebo příbuzný vůbec neví, že dělá tzv. "terorismus". Ale vede ho daný bretšnajdr, alias státem placený teroristický aktivista. Tak pozor.

§ 366 Nadržování
(1) Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta; pomáhá-li však takto pachateli trestného činu, na který trestní zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.
(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1 ve prospěch osoby sobě blízké, není trestný, ledaže by tak učinil v úmyslu
a) pomoci osobě, která spáchala trestný čin vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310),teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), genocidia (§ 400),...

Závěr

Navrhovaná úprava jasně ukazuje některé závažné věci, které je dobré alespoň letmo zmínit.

  1. Až do Babiše nikdo nechtěl řešit praní špinavých peněz, a také to neřešil. To je celkem pochopitelné, když se podíváte na Klausovu amnestii, která ukončila jednu etapu cesty k českému vytunelovanému kapitalismu.
  2. Když bude bod první pod kontrolou, tak najednou vzniká zoufale naléhavá potřeba udělat tzv. "zákony proti terorismu", které nám zničí demokracii. Bretšnajdři tu budou řádit jako diví, protože budou fakticky beztrestní.
  3. Teroristů najednou bude jako máku a Chovancovo "Centrum hybridních hrozeb" bude za naše daně bobtnat jako kopa hnoje. A našim dětem hrozí, že půjdou za pouhé nerozvážnosti a za pronesené pitomosti na deset let do kriminálu. A to opravdu chceme?
  4. Tento návrh jasně ukazuje, že stát se posunuje směrem k režimu korporátního fašismu. Viz článek Rozdíl mezi korporátním kapitalismem a korporátním fašismem.
  5. Česko nezná teroristické útoky a data ohledně extrémismu se příliš nemění. Pořád platí faktická neexistence terorismu, takže není třeba provádět žádné úpravy v oblasti trestního práva. A fízlovací zákony se už přiostřily, viz náš článek zmíněný v úvodu. Skutečná reálná vnitřní hrozba zatím neexistuje. Žádné objektivní důvody pro tak drastické změny trestního práva tady v ČR ve skutečnosti nejsou.


Chceme zrušit občanská práva jen proto, že nějaká korporativní skupina či jiná mocenská skupina, popřípadě politická vlivová skupina podporovaná ze zahraničí, potřebuje policejní stát?


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 550 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!