Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) se dostalo do nové fáze. Přetiskujeme část dokumentu z Přehledu ekonomických událostí v EU za období od 1. 11. do 15. 11. 2015. Podrobná zpráva z 11. kola vyjednávání je dostupná v angličtině. Zpracováváme ji podle českých materiálů uvedených níže. Podívejte se na nový souzvuk okouzlených duší mezi světovými korporátkami a nadšenou EU bruselských úředníků a evropských politiků.

  • V rámci posílené snahy o transparentnost vyjednávání zveřejnila Evropská komise začátkem listopadu první podrobnou zprávu o průběhu 11. kola jednání, jež se uskutečnilo v říjnu v USA. Zpráva obsahuje krátký popis obsahu jednání a jeho stavu ve všech tematických oblastech.

  • V oblasti přístupu na trh (Market Access) si strany vyměnily revidované nabídky v části věnované tarifům a k výměně návrhů došlo také pro část věnovanou pravidlům původu konkrétních produktů.

  • Pokrok byl dosažen také v jednání o kapitole o obchodu zbožím. Diskuse se rovněž věnovaly přístupu na zemědělský trh, konkrétně např. trhu s vínem a alkoholem. Další významnou částí jsou veřejné zakázky. Jednalo se jak o přístupu na trhy veřejných zakázek, tak o proceduře zadávacího řízení. K výměně výchozích návrhů v této části by mělo dojít v únoru 2016.

  • V oblasti služeb a liberalizace investic již došlo k předložení návrhů obou stran, proto se jednání věnovala přípravě konsolidovaného textu a jejich lepšímu vzájemnému porozumění.

  • Také v oblasti regulací se jednalo o všech kapitolách: technické překážky obchodu, sanitární a fytosanitární opatření a jednotlivé průmyslové sektory (léčiva, zdravotnická zařízení, kosmetika, textil, automobily, informační a komunikační technologie, strojírenství, chemikálie a pesticidy). Strany jednaly jak o spolupráci v oblasti regulací, tak o tzv. dobré regulační praxi (Good Regulatory Practices).


Jednání probíhala také v oblasti globálních obchodních pravidel. Co se týče energetiky a surovin, EU nadále zastává pozici, že v rámci TTIP by jim měla být věnována samostatná kapitola. Diskuse o malých a středních podnicích se týkala především otázky sdílení informací a institucionálnímu rozměru.

Debata proběhla také o celních pravidlech a režimech, problematice práv duševního vlastnictví včetně zeměpisných označení, o návrhu kapitoly týkající se hospodářské soutěže, textu smlouvy týkající se problematiky státních podniků a dotací a problematice řešení sporů mezi státy.

V rámci 11. kola představila EU také svůj návrh textu kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji. Návrh textu obsahuje rozsáhlá ustanovení týkající se práv zaměstnanců a ochrany životního prostředí.

V polovině listopadu byl předán americké straně a zároveň zveřejněn finální návrh nového systému řešení sporů mezi investory a státy, tzv. systému soudů pro investice (Investment Court System, ICS), jenž obsahuje všechny klíčové prvky pracovního návrhu, který Komise představila v září. Před zveřejněním byl pracovní návrh konzultován s členskými zeměmi. Návrh nového systému ochrany investic má za cíl chránit právo EU a členských států na regulaci a také poskytnout účinnou ochranu evropským společnostem proti nespravedlivému zacházení nebo diskriminaci. Klíčové součásti systému ICS jsou:

  • jasná pravidla a standardy, nestranní soudci, transparentní a nestranný proces,
  • nákladově efektivnější a rychlejší systém řešení investičních sporů,
  • zvláštní ustanovení pro malé a střední podniky.

Nový systém ICS má nahradit stávající systém řešení sporů mezi státy a investory (Investor-to-State Dispute Settlement, ISDS), a to nejen v rámci TTIP, ale také v budoucích obchodních vyjednáváních. Jednání v oblasti ochrany investic v rámci TTIP tak budou opět pokračovat, pozastavené jsou od března 2014, kdy Evropská Komise zahájila veřejnou konzultaci o ISDS.

Zdroj:
Parlamentní institut
Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 11. do 15. 11. 2015
Ing. Daša Smetanková, Ph.D. Ing. Renáta Zahořáková
146/2015 listopad 2015


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 350 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!