Podívejme se na typický zákon, který postoupil do druhého čtení ve Sněmovně. Je k ničemu, protože nesplňuje účel, k němuž byl vydán a navíc dosti zásadním způsobem může omezit naše osobní svobody. Má vyrobit dýmovou clonu nad privatizací státu, kořistí oligarchů a koupených politiků ze dvou oposmluvních politických stran. Bavíme se o věci zvané Tisk 400, Novela zákona o zpravodajských službách.

Zpravodajské služby usilují o možnost získávat informace o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit významné ekonomické zájmy České republiky, dále informace týkající se organizovaného zločinu, terorismu nebo korupce a v neposlední řadě informace potřebné pro účely bezpečnostního řízení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů. Cíl nové úpravy je jasný. Získat rozšířené pravomoci sledování v oblasti daní, bankovních kont a telefonním provozu.
Ve sněmovně nebylo námitek, a tak zákona postoupil do dalšího kola. Hlasování mělo číslo 33, přihlášeno je 161 poslanců, pro 146, proti nikdo, návrh byl přijat. Uloženo k projednání výboru pro obranu a rozpočtovému výboru.

U ústavně-právního výboru PS se tento zákon projednávat nebude. Občanské svobody členům výboru zřejmě na srdci až tak moc neleží. Jak snadné, není to jejich téma, jde tu přece o bezpečnost a ekonomiku.

Zpravodajské služby jsou oprávněny od Generálního finančního ředitelství požadovat poskytnutí informací získaných při správě daní. Zpravodajské služby mají oprávnění písemně žádat od bank, včetně zahraničních bank, a od spořitelních a úvěrních družstev všechny zprávy o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství. Zpravodajské služby jsou oprávněny ve vlastním zájmu zakrýt totožnosti osob, nebo vlastníků formou evidenční ochrany údajů.

Klíčové je rozšíření možnosti pro zjednodušení procedur fízlování podezřelých osob, které bylo rozšířeno a usnadněno ze zákona. Zpravodajské služby jsou oprávněny vyžadovat od poskytovatele telefonních služeb informaci z databáze všech jejích účastníků veřejně dostupné telefonní služby. Má se umožnit rychlé ztotožnění osoby majitele s číslem telefonu. Zpravodajské služby pouze uvedou v rámci své kontrolní zprávy o činnosti nový údaj o počtu případů poskytnutí informací podle nově navrhovaných rozšířených pravomocí.

Pochybné zdůvodnění rozšířeného fízlování

Zdůvodnění předkladatele pravilo, že netransparentní subjekty se ve velké míře ucházejí o získání významných státních zakázek. Právě netransparentnost vítězů takovýchto významných soutěží je jejich největším problémem. Představitelé státu často nejsou schopni vyvrátit množství námitek, které proti takto proběhnuvší soutěži vznesou nejen média, ale i laická a odborná veřejnost. Pro zpravodajskou službu je pak získání informací podléhajících mlčelivosti správců daně nebo bankovnímu tajemství jedinou možností, jak své zákonné odběratele objektivně informovat o průběhu probíhající soutěže i o možných rizicích pro stát ze strany některých soutěžitelů, včetně určení totožnosti skutečných zájemců a nikoliv pouze „nastrčených“ subjektů. Účelem je, aby se prostřednictvím informací poskytnutých zpravodajskými službami ve spolupráci s kompetentními orgány státu minimalizovala možnost, že se touto cestou budou v České republice legalizovat finanční prostředky, jejichž původ lze spatřovat v nezákonných aktivitách konkrétních osob.

Takže to shrňme: Profízlování společnosti má sehnat dostatek informací na zastavení sporného subjektu, který by mohl být eventuelně vyřazen. Je to stejné, jako když zapálíte barák, abyste si ohřáli guláš na plotně. Ten se předtím nemohl ohřát proto, že byl ucpaný komín od kamen. Oheň rozdělaný vedle kamen zapálil vlastní barák, ale guláš se opravdu ohřál. Celé fízlování je k ničemu, tedy když zmizí legislativní pojistky v zákonech jako je např. Novela o veřejných zakázkách - tisk 300, kterou jsme připomínkovali v článku Stát je firma a opačně, krást se bude legálně.

Podívejme se na hlavní body, které si koalice vykostila ze zákona o veřejných zakázkách, aby se mohlo pohodlněji krást.

  • Bod 3) Zrušení povinnosti předložení oponentního odborného vyjádření k odůvodnění významných veřejných zakázek, jež byla stanovena zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb. a jehož účinnost má nastat 1. ledna 2015.
  • Bod 6) Upraveno je ustanovení týkající se citlivé činnosti. (bezpečnostní způsobilosti pro rozhodování o strategických investicích) v případě hodnotících komisí u významných veřejných zakázek už nemusí členové, splňovat podmínky podle zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Tak toto zmizelo pod pitomou záminkou, že je málo hodnotitelů a komplikace s oponentním vyjádřením zdržují zadávací proces.

Tato úprava proběhla sněmovnou ve vzájemné shodě, tak říkajíc napříč politickým spektrem.

Žádný fízl nikdy nezabrání zlodějině. Možná pomůže najít viníka, pokud stojí na správné straně zákona. Sledování finančních toků může pomoci zablokovat daňové úniky, ale nezabrání odlivu peněz. Systémové řešení je zdanění při převodu do zemí daňových rájů. Seznam zemí je znám a tak lze srážkovou daň vyměřit. Rusko zdaňuje 30 % každou transakci směřující do zemí podle seznamu daňových rájů. Jde o trapnou argumentaci zpravodajců 10 let starými případy, které přikryla vláda svým trváním na privatizaci majetku do rukou těchto neprůhledných subjektů a zlodějů.

Výsledkem této změny zákona bude posílení pravomocí policejního státu nad občany. Nad skutečnými zloději nikoliv. Ti si vždy nějak pomohou, chrání je nejdražší právníci, mají na své straně civilní nebo podplacené fízly a hlavně si upravili legislativu tak, aby mohli krást legálně. Viz uvedený článek.