Hysterie trvající několik měsíců před koncem roku 2016 vyvrcholila konečným zprovozněním posledního úseku dálnice D8, stavby 805 v polovině prosince. Jakoby ta dálnice byla doopravdy zakletá. Od začátku její výstavby se potýkala s nepochopením občanů, geologů, hydrogeologů, geotechniků, specialistů na dopravní stavby, projektantů, "zelených teroristů". A k dovršení všeho se v závěru, těsně před cílem, vzbouřila i sama příroda. Politici však na stříhání pásky dorazili, to se rozumí samo sebou.

Co se stalo?

Zásadní jsou dva problémy, a to následující:

  • Sesuv z roku 2013, který způsobil posun dálnice a její zničení v délce cca 300 m;
  • pohyby opěry Prackovické estakády, popsané až v roce 2016, nicméně vzniklé v roce 2010.

Sesuv z roku 2013 se začal likvidovat až v roce 2015, do té doby zadavatel a investoři spali. Viníkem je údajně lom Dobkovičky. Na tento lom byla podána žaloba Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Správou železniční dopravní cesty. Má to ale jeden háček. Žalobu podává generální ředitel ŘSD, který však stavbu řídil jako zástupce investora, tedy v pozici správce stavby. Má tedy eminentní zájem na tom, aby viník nebyl zjišťován. Lom se totiž brání a nechává vypracovat tři znalecké posudky. Dva v zahraničí (Německo a Rakousko) a jeden u Karlovy university. Kupodivu výsledek je shodný a všichni označují za viníka stát. Kdo vypracoval znalecké posudky pro státní správu (ŘSD a SŽDC), to tyto organizace tají.

Diskuse se v předvánočním období vedla o analýzu Akademie věd, kterou zadávalo ministerstvo dopravy, ale její obsah striktně tajilo od května do konce roku 2016. Potom analýzu zveřejnilo na webových stránkách. Ale bohužel tato verze byla významně změněna a neodpovídá v klíčových závěrech a částech své původní verzi. Zvláštní shoda okolností, že ano. A státní orgány zatím mlčí. Nezapomeňme, že Ťok je Babišův člověk jmenovaný za ANO a schválený celou vládní koalicí.

Prackovická estakáda motá nohama jako opilec

Prackovická estakáda, mimochodem krásné dílo na špatném místě, simulovala problémy již od roku 2010, co se postavily opěry a pilíře. Zejména pak Pražská opěra, levá i pravá a následně zejména pravá, vykazovala známky výškového poklesu. Nejprve se její pohyb zdůvodňoval běžným chováním, nicméně celkový svislý posun činil k březnu roku 2016 celkem 100 mm, levá opěra 70 mm. To je hodnota, která rozhodně není zanedbatelná. V projektu, který si objednal stát, je uvedeno, že se celkový pohyb předpokládá 20-30 mm, nicméně není řečeno za jak dlouho. Opěra tohoto mostu ale ve svém pohybu pokračovala a urazila další svislý pohyb od března do listopadu roku 2016 v délce dalších 50 mm, celkově se tedy opěra svisle posunula za 6 let o 15 cm. Levou opěru nebylo možné vyhodnotit, protože měřící body se náhodou zničily. A protože opěra pokračovala ve svém pohybu dál až do okamžiku těsně před otevřením dálnice, rozhodlo Ředitelství silnic a dálnic o otevření pouze jedné poloviny dálnice, a to levé.

Záhadným tajemstvím je příčina pohybu opěry. Rozhodně se jedná o kombinaci problémů, a to špatného založení opěry na krátké piloty a současněho umístění opěry do nejméně vhodného místa, projevujícího se sesuvy. Tady je třeba také zdůraznit, že ŘSD tají pohyby opěry ve vodorovném směru a podle protokolů tyto pohyby měřeny donedávna nebyly. To je velké překvapení, protože se standardně a běžně měří pohyby bodů ve všech směrech, protože se nacházíme v prostoru, nikoliv na papíře. Takže celé je to nějak tajemné.

NKÚ se konečně vložil do hry o naše miliardy

Zajímavá je i zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu k této stavbě. Na základě skutečností zjištěných při kontrole NKÚ konstatuje: Z dokladů a informací předložených ke kontrole vyplývá, že ŘSD při přípravě stavby podcenilo složitost území, kterým stavba prochází. Výrazný posun termínu dokončení dálnice D8, a to z roku 2002 na rok 2017, měl řadu důvodů. Některým z nich bylo možné předejít lepší přípravou stavby. Sesuv v roce 2013 zkomplikoval stavbu úseku 0805, ale nebyl jediným důvodem posunu termínu dokončení této dálnice.

Shrňme si tedy, čím je D8 začarovaná. K tomu viz články, které jsem zde již publikovala v tematickém čísle Jak prostavět státní kasu (2015-7). Takže tak velké tajemství to zase není, když jde o miliardy.

  • Stavba dálnice D8 začala již v roce 1984 a její o 15 let zpožděné dokončení je plánováno až na rok 2017.
  • Z dokladů zatím nebylo možné vyčíslit celkový objem vynaložených prostředků.
  • Aktualizacemi hodnocení ekonomické efektivnosti staveb se ministerstvo dopravy nezabývalo. To potvrdil i NKÚ, který nedostal vyžadované podklady k hodnocení vložených daňových prostředků.
  • ŘSD při zadávání veřejných zakázek na stavební práce nepostupovalo důsledně v souladu s právními předpisy. Pochybení byla zjištěna i u zakázek na dodatečné stavební práce a několika zakázek na služby. V případě sesuvu hrozí nebezpečí prodlení při uplatnění práva na případnou náhradu škody.

Jak vidíte, nejde o kouzla, ale o normální tunel na naše daně spojený s celou řadou problematických rozhodnutí během stavby, které hraničí s diletantstvím a balancují na hranici trestného činu. Ale tyto věci je třeba dokázat a musí o nich rozhodnout soud, což je v případě selhání stavbařů obecně vzato sysifovská práce.

Na tahu je Sněmovna ČR

Miliardy prostavené nejen zbytečně, ale i nebezpečně, konečně vzbudily pozornost zdejší lidovlády. Poslanci Parlamentu České republiky začátkem roku 2017 vyrazili za zjištěním pravdy a předložili dne 11. ledna 2017 ve Sněmovně návrh, který se skládal z těchto bodů.

I. Sněmovna žádá ministra dopravy o zveřejnění zpracovaných analýz příčin sesuvu, ke kterému došlo na úseku 0805 dálnice D8 v červnu 2013. K analýze Akademie věd chce verzi původní a verzi opravenou (výslednou) po údajných připomínkách České geologické služby.

II. Žádá vládu o zajištění nezávislého forenzního auditu stavby 0805 dálnice D8, který bude zahrnovat zejména prověrku přípravy stavby, kvalitu projektu, výkon činnosti technického dozoru stavby a správce stavby, průběhu stavby a dějů, týkajících se reálného zjištění na stavbě, právní audit uzavřených smluv včetně dodatků, dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, plnění usnesení vlády ČR investorem, analýzu víceprací (nákladů), které byly vynaloženy na sanace sesuvů, opěrných zdí a všech nestabilit celého díla (včetně Prackovické estakády) a odhad rizik díla a vyčíslení nákladů na sanaci díla v oblasti potenciálních sesuvů a monitoring celého území po dobu desítek let. Vícepráce musí být doloženy včetně veškerých dokladů, podkladů (průzkum, geodetické měření, analýzy, projektová dokumentace) a písemných protokolů o schválení víceprací ŘSD ČR, projektanta a TDI (technického dozoru).

III. Žádá vládu o předložení přehledu všech fyzických i právnických osob (včetně zaměstnanců), které se na přípravě, výstavbě a vlastním výkonu dozoru stavby podíleli, včetně geodetického zaměření a geologického, hydrogeologického a geotechnického průzkumu, včetně veškerých právních služeb, monitoringu a projektových služeb od roku 1993 do současnosti (aktuálního data leden 2017), včetně jednotlivých vynaložených nákladů na tyto činnosti a služby. Jmenovitě uvést odpovědné osoby zaměstnanců ŘSD ČR a jejich funkce a pozice od roku 1993 a jakou konkrétní činnost vykonávali.

IV. Žádá vládu, o informaci o výsledcích auditu. Termín je červen 2017.

V. Žádá vládu o předložení všech nákladů, které byly vynaloženy na podání žaloby na společnost Kámen Zbraslav, a.s., vlastníka lomu Dobkovičky, včetně nákladů na právní služby, složení jistiny, nákladů na vypracování znaleckých posudků, včetně seznamu veškerých znaleckých posudků, které byly doloženy k žalobě ŘSD a SŽDC u soudu.

Hlasování poslanců bylo zajímavé, zejména pak zřejmá motivace. Ale byly schváleny pouze tři body návrhu, a to zveřejnění všech Analýz AV, zajištění nezávislého forenzního auditu a podání informace o jeho výsledcích s termínem červen 2017. Návrh bodu, který uvádí předložení nákladů na žaloby, neprošel o jeden hlas.

Zdá se, že Sněmovna vykročila dobrým směrem. Třeba ty nosníky na D8 přestanou mít závratě z proinvestovaných miliard a dálnice bude méně motat nohama. Ale to není jisté, protože v přírodě platí racionální fyzikální zákony a ne iracionální lobbistické tlaky, kvůli nimž je dostavba dálnice D8 dosud opředena tajemstvím v rozsahu mnoha miliard. Snad státní kontrola a orgány činné v trestném řízení jednou poodhalí některé její taje. Doufejme v to.

Přeji všem krásné dny.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!