Academia Bohemica je soukromá filosofická škola. Jedním z hlavních motivů činnosti Academia Bohemica je snaha o vyplnění prázdného prostoru, který vznikl vlivem jednostrannosti univerzitně fixovaných trendů soudobé filosofie. Autoři tohoto textu dále uvádějí, že jsou přesvědčeni o hluboké krizi současného filosofického myšlení a má jít o jev, který není jen přechodný. Je totiž logickým vyústěním vývoje novověké filosofie. Symptomem této krize je ztráta hlavních témat filosofie, jejichž případné řešení je mimo jiné i nezastupitelným prostředkem racionální životní orientace. Důvod této ztráty spatřují autoři textu v pochybné teorii novověkého poznání.

Hlavní otázky filosofie jsou neempirické, metafyzické, zatímco vyznění novověké gnoseologie je radikálně protimetafyzické. Hlavním cílem působení Academia Bohemica, je podle autorů rehabilitace autentického filosofického myšlení, které je metafyzické. Proto jde o prolomení bariéry předsudků, které vzešly z negace metafyzického myšlení. Jde o znovu zpřístupnění problémů, bez jejichž tematizace selhává filosofie nejen sama v sobě, ale i ve své hlavní životní funkci: v explikaci lidského života. Po selhání filosofie už nastupují ideologie.

V rámci Debatního klubu jsme si dovolili pozvat dva lektory Academia Bohemica Jiřího Fuchse a Romana Cardala, aby své teze o smyslu soudobé filozofie a dalších tématech představili širší veřejnosti.


INDEX:
00:00 Úvod, představení soukromé filozofické školy Academia Bohemica
02:05 Začátek diskuse, krátké shrnutí historie produkce jiřího Fuchse
02:50 Posun ke studiu společensko-kulturních a politických problémů s filozofického hlediska
03:29 Co je filozofie? Jaký má praktický význam pro život? První přiblížení
07:55 Myšlení je nástrojem filozofie
09:01 Kdo určí odpověď na otázku "Co je v životě podstatné?"
12:49 Jak filozofie může pomoci v dnešním společensko-kulturním a politickém dění?
16:54 Filozofie vrcholící v etice umožňuje kvalitnější reflexi společensko-politické praxe
19:42 východiska pro totalitní myšlení
21:15 chápou se dnes témat "kým je člověk" a otázky po "pravém společenském řádu" ideologové?
23:24 defekty ve výkladu člověka v socialismu (kolektivismus)
28:08 defekty ve výkladu člověka v liberalismu (rezignace na obecnost lidských práv a spravedlnosti)
31:18 důležitost pojmu lidské přirozenosti a vazby na svobodu
32:19 absolutizace ontologická svobody liberály
33:49 svoboda v kontextu lidské přirozenosti v komplementárním vztahu s mravním zákonem
37:03 Je současný relativismus jiný než v předchozích obdobích? (Je věc vzdělanosti být dnes relativistou)
39:42 socialismus a liberalismus se sjednocují v levicovém liberalismu
42:19 Co je to filozofie - druhý bližší pohled. Filozofie se nevyvíjí plynule jako přírodní vědy. Základní otázky a odpovědi byly známy už v Antice.
43:30 Poznáváme pravdivě? Otázka po objektivitě lidského poznání.
46:58 v čem se tedy filozofie vyvíjí?
50:33 Co je etický relativismus?
58:24 Nenese ideologie levicového liberalismu prvky totalitního myšlení?
01:02:34 neomarxisté, frankfurtská škola na scéně
01:06:56 skrytost působení neomarxistů ve veřejnosti
01:08:26 Co je totalita?
01:20:16 nadřazenost ideologické, korektní pravdy nad pravdou skutečnou - znak totalitní ideologie
01:26:40 jaká je správná metoda při definování totality? Fenomenologická nebo esenciální?
01:31:20 dvě hlavní složky levicového liberalismu - multikulturalismus a genderový feminismus
01:33:17 kulturní relativismus jako základ argumentace multikulturalistů
01:38:45 Argumentace Habermase "předsociální lidství je abstraktní, potřebujeme lidství definovat jako individuální" - kulturní identita
01:47:25 syndrom ideologa vychovatele, obrovské seběvědomí multikulturalistů ve verbálních konfliktech
01:49:53 Jsme schopni racionálními argumenty čelit ideologům?
01:54:03 Co tvoří identitu člověka? Může filozofie pomoci esenciálním pojetím člověka ? Přirozenost člověka
02:06:23 Jak definovat člověka? Co znamená neempirická dimenze lidského bytí?
02:08:37 Rozpor: Hume a Kant popírají neempirické myšlení neempirickým myšlením
02:11:48 Proč se filozofové mýlí?
02:15:35 Tři možnosti jak filozoficky koncipovat lidské bytí
02:20:20 získané, odvozené identity
02:23:38 Přirozené předporozumění životu se filozofickými analýzami potvrzuje
02:24:25 kritéria filozofie, která zkoumá ontologickou konstituci člověka
02:27:40 Termín lidské přirozenosti ukazuje na předpolitickou část lidského bytí
02:29:40 Existuje souvislost mezi lidskou přirozeností člověka a přirozeným mravním zákonem?
02:31:30 Svobodná vůle je zaměřena k zdokonalení osoby; zdokonalení je popsáno mravním zákonem.
02:33:34 Dá se poznat obsah mravního zákona?
02:35:40 Skutečně přivádí ctnosti člověka na životní vrchol?
02:41:39 Zánik lidského života absurdizuje smysl lidského života?
02:44:48 Končí život smrtí?
02:49:57 Ukazuje existence mravního zákona na existenci Boha?
02:56:37 Jak to, že materialismus je tak úspěšný?
03:00:05 Závěr: Všechno závisí na vyřešení otázky teorie poznání (pravdy a jistoty).
03:01:37 Selhání novověkých teoretiků v teorii poznání
03:06:26 Metodická náročnost noetiky.

Více debat najdete v na stránkách Debatního klubu

Více na http://www.academia-bohemica.org