Evropa je zase jednou v hledáčku TV kamer. Celkem 27 kandidátů na komisaře čeká v nadcházejících dnech těžká zkouška: tříhodinová slyšení v Evropském parlamentu. Slyšení, zvaná také grilování, začala už 29. září a potrvají až do 7. října. Parlamentní výbory během nich hodnotí schopnosti a znalosti kandidátů. Na základě doporučení z výborů se poslanci při hlasování na plenárním zasedání rozhodnou, jestli novou Evropskou komisi vedenou zvoleným předsedou Jeanem-Claudem Junckerem schválí.

Česká kandidátka na komisařku Věra Jourová, které bylo přiděleno portfolio spravedlnosti, spotřebitelů a rovnosti žen a mužů, má toto slyšení za sebou . Proběhlo ve středu 1. října od 13:30 do 16:30. Z grilování jsem pro vás vybrali jen některé otázky a odpovědi. Úsudek o celé šíři práce a rozsahu problémů, které komise řeší, ten si udělejte sami. Celé video se záznamem naleznete zde.

Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem

EP: Jaké konkrétní přísliby jste ochotna dát, pokud jde o větší transparentnost, intenzivnější spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné informace a dokumenty jako Radě?

J: Zvolený předseda Juncker navrhl nový způsob práce sboru, který by měl zvýšit politickou odpovědnost rozhodnutí sboru a posílit týmovou práci, kterou dosažení těchto rozhodnutí vyžaduje. Sdílím cíl zvoleného předsedy Junckera vymanit Komisi z tradičních způsobů myšlení, aby se v rozhodovacím procesu zohledňovala různá hlediska. Budu se snažit dostát závazkům, které zvolený předseda Komise ve svých hlavních směrech politiky představil Evropskému parlamentu, a to jak v rámci deseti prioritních opatření, tak v oblastech, které konkrétněji spadají do sféry mojí působnosti. Za tímto účelem budu samozřejmě velmi úzce pracovat s místopředsedou Timmermansem i s několika dalšími kolegy na otázkách společného zájmu, jako je Digitální agenda, migrace a vnitřní věci. Jsem týmový hráč a budu se snažit do jednání se svými kolegy přinést spolehlivost a jednoznačnost, abychom mohli spolupracovat ve vzájemné důvěře. Domnívám se, že portfolio spravedlnosti, spotřebitelů a rovnosti žen a mužů je ukázkovým příkladem toho typu společného myšlení, který je zapotřebí, chceme-li obnovit vzájemnou důvěru mezi justičními systémy založenou na dodržování základních hodnot, podporovat růst a důvěru a vybudovat progresivní společnost.

...

Vyznávám transparentnost a otevřenost za současného zachování nezbytného prostoru pro důvěrná jednání. Transparentnost bude základním přístupem. V určitých omezených případech to vzhledem k oblastem, za které odpovídám, bude vyžadovat zvláštní zacházení s důvěrnými informacemi v souladu s příslušným platným právním rámcem.

Současná ustanovení Smlouvy přidělují každému evropskému orgánu konkrétní úkoly. Výhradní právo podnětu, které přísluší Evropské komisi, je důležitým prvkem tohoto jedinečného systému. Pokud jde o opatření navazující na stanoviska a požadavky Evropského parlamentu, budu uplatňovat ustanovení rámcové dohody a v oblastech své působnosti zajistím, aby Komise reagovala na usnesení či požadavky Parlamentu podané na základě článku 225 SFEU do 3 měsíců po jejich přijetí. V této souvislosti plně stojím za závazkem nově zvoleného předsedy Junckera, že budoucí Komise bude věnovat zvýšenou pozornost legislativním zprávám z vlastního podnětu.

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

EP: Nový vývoj trhu v digitální oblasti, jako je ekonomika založená na datech a vytvoření služeb v rámci společné ekonomiky, vedl ke vzniku dalších významných problémů z hlediska ochrany spotřebitelů. Jakým způsobem byste je chtěla řešit?

J: Dynamický vývoj trhu a technologií je obecně vítán. Inovativní řešení pomáhají spotřebitelům ušetřit čas i peníze, vytvářejí podnikatelské příležitosti a podporují hospodářský růst. Současně musíme zajistit, aby se spotřebitelé při používání nových technologií nestávali obětí klamavých praktik a zneužívání. Musíme také zohlednit zvláštní potřeby nejzranitelnějších spotřebitelů (dětí nebo starší osob) v rámci digitálních trhů, neboť to má zásadní význam pro udržení důvěry v digitální ekonomiku. Mým hlavním cílem je nastavit rovné podmínky, kdy budou všechny společnosti nabízející v EU zboží a digitální služby podléhat týmž předpisům o přísné ochraně osobních údajů a ochraně spotřebitele bez ohledu na to, kde se nachází jejich server.

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

EP: Pokud dojde k uzavření stávajících jednání o dohodě o ochraně údajů v rámci justiční a policejní spolupráce v trestních věcech mezi EU a USA (tzv. „zastřešující dohoda“), máte v úmyslu přistoupit k jejímu předběžnému uplatňování, ještě než bude uzavřena, pokud by americké právní předpisy, podle nichž by bylo nutné udělit občanům EU právo na správní a soudní opravné prostředky, stále nebyly přijaty?

J: V této otázce mám velmi jasno. „Zastřešující dohoda“ vznikne pouze tehdy, bude-li respektovat základní práva EU, zejména pokud Spojené státy evropským občanům přiznají práva na účinnou soudní nápravu bez ohledu na státní příslušnost či místo pobytu.

Vláda Spojených států se zavázala k přijetí právních předpisů, které občanům EU poskytnou záruky, jichž se dostává občanům a rezidentům USA v rámci amerického zákona na ochranu soukromí. Budou-li tyto právní předpisy přijaty, bude to představovat zásadní průlom, krok, o který Unie bojovala posledních 10 let.

Vzhledem k významu této otázky věnuji jednáním s vládou USA plnou pozornost a budu o nich Evropský parlament pravidelně informovat.

Velice bych ocenila, kdyby i poslanci Evropského parlamentu mohli využít svých kontaktů se členy Kongresu ke zdůraznění významu přijetí tohoto zákona.

Z odpovědí na docela záludné otázky je jasné, že "komisařka" to nebude mít lehké. Jak je z otázek zřejmé, nejde jen o objem splachovacích nádobek u WC, zakřivení banánu a navíc ještě ten zákaz žárovek. Na tyto závažné problémy, které velmi trápí kritiky společného evropského domu, v tomto slyšení nedošlo.


Záznam slyšení- otázky a odpovědi podle výborů
Answers...Věra JOUROVÁ Justice, Consumers and Gender Equality
EK, jak se volí
Evropská komise
Živé vysíláni z pléna EP