Minulá část Zapomeň na bližního svého III se zabývala novou chudobou, kterou jsme nazvali "chudoba situačně sociální". Stále nevíme, v jaké situaci dané vzhledem k nové chudobě se nacházíme, protože ji neumíme odborně definovat a popsat směrem ke společensky nutnému jednání a k osvobozující praxi. Nová chudoba je situační, protože situace nové chudoby se stále mění. Slíbili jsme následující rozbor.

autorka wrote:
Po analyzování příčin a následků nové chudoby v její rozmanitosti se objevuje zvláštní druh mocenské a společenské pyramidy, kterou budou tvořit lidé a mocenské aparáty podílející se na vzniku či řešení této nové – situačně sociální – chudoby.

Tak se do toho pusťme a vykresleme pyramidu moci a odpovědnosti na různých úrovních. Sociální pracovníci jsou těmi, od kterých se dozvíme skutečné informace o současném stavu. Nejsou to jen ti, kteří sedí v kanceláři u počítače a kteří dávají razítko na papír o rozhodnutí, kolik dám tomu „chlápkovi“ financí např. na mimořádnou okamžitou pomoc. Jde například o dávku hmotné nouze při krizové situaci, například když člověk nemá kam hlavu složit. Jsou to lidé z praxe, nacházející se přímo mezi lidmi v nouzi, znající jejich skutečné problémy a potřeby. Vezmu konkrétní příklad, který znám z vlastní praxe sociální pracovnice.

1. Pyramida sociální odpovědnosti

V dosavadních úvahách o nové chudobě jsme vyšli z faktu, že zde existují občané, kteří chtějí vidět svět a společnost tak, jak jsou doopravdy. Pak je jasné, že je třeba vidět i pyramidu moci, vlivu a odpovědnosti, která ve společnosti vládne. Pokud vás zajímá její ekonomická podoba, podívejte se na článek Vědomě placené daně a skryté výpalné (II. část).Nyní si převeďme celý systém moci a odpovědnosti do sociální oblasti. Nejprve se podívejme na klasickou pyramidu společenské a lidské odpovědnosti. Ta zároveň ukazuje cestu k řešení, od nejdůležitější složky směrem nahoru.

 • občané státu, tj. občané každého města v České republice
 • sociální pracovníci, tj. organizace sociálních služeb, úřady práce, terénní pracovnice a pracovníci
 • konkrétní město
 • konkrétní kraj, kam město patří
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a vláda ČR

Normálně si lidé myslí, že jsou až na konci, protože oni přece za nic nemohou a nic nerozhodují. Je to přesně opačně. Jak se říká - v jednoduchosti je krása.

Jakou roli sehráváme v této klasické pyramidě my, občané? Představte si, že nová chudoba je něco jako moderní nakažlivá nemoc kazící krevní oběh lidstva. Je proto na každém z nás, občanů, na našem rozumném úsudku a jednání, zda této nemoci společně dovolíme rozšířit se v morovou epidemii. Nezapomeňme z minulých částí, že tato nemoc ničí jedinečnost každého člověka a dělá z něj tvora bez jedinečné tváře.

2. Analýza jednání aneb normální pyramida

Statutární město Liberec, patřící mezi mocenské aparáty, bylo donuceno začít se zabývat situací nové chudoby. Občanům začali již vadit tzv. „Fügneráci“ (popíjející lidé bez domova, partičky kouřících adolescentů…). Jinak řečeno, občané začali jednat a svými stížnosti dali do pohybu městskou správu. Ozvala se i městská policie, konkrétně vyjádření ředitele Městské policie Liberce, Mgr. Ladislava Krajčíka z 28. 1. 2013 na webovém portálu města Liberec.

Ladislav Krajčík wrote:
Situace ve Fügnerově ulici začíná být neúnosná. Za stávajících legislativních podmínek a současného početního stavu to strážníci ani policie nejsou schopni řešit.

Město Liberec začalo situaci řešit a k 5. 4. 2013 schválilo následující opatření:

 • Pravidelné mapování situace
 • Zavedení agendy sociálního vyloučení do činnosti příslušných orgánů města, zejména výborů a komisí (školský výbor, komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů, komise humanitní)
 • Pověření pracovní skupiny pro problematiku sociálního začleňování zpracováním souboru komplexních doporučení
 • Vytvoření elektronického rozcestníku sociálních služeb na území města Liberce
 • Podpořit vypracování systému přístupného bydlení a jeho následnou implementaci

Vidíte sami, že minimálně došlo k tomu, aby vznikl objektivní obraz o celé situaci. A dokonce byla určena i míra odpovědnosti městských úřadů za dílčí opatření.

2. Kde se to zadrhlo, aneb rotující pyramida

Jenže pyramida moci a státní správy jde od shora směrem dolů, tj. opačně než naše občanská odpovědnost. Město závisí na rámcových rozhodnutích kraje, protože ten z velké části určuje chod sociálních služeb, zejména v dotační oblasti skrze programy EU a státu. Liberecký Krajský úřad v období květen 2009 – únor 2013 realizoval projekt „IP1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji“. Poté měl nastoupit projekt „IP4 – Rozvoj a nastavení optimální sítě služeb sociální prevence v Libereckém kraji“.

Ale na zasedání dne 5. března 2013 rozhodla Rada Libereckého kraje o nepřijetí dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-56/2013 z důvodu nevýhodnosti projektu. Jak ale bude kraj dál řešit problematiku sociálních pádů svých občanů, není veřejně příliš známo.

3. Státní moc, aneb pyramida špičkou dolů

MPSV se vyjadřuje hezkým, emotivně znějícím citátem: „Stát musí být sociálně citlivý.“ Ve své činnosti, pod vedením nového ministra Františka Koníčka pověřeného předsedou vlády Jiřího Rusnoka, si MPSV vytyčilo čtyři priority:

 • Řešení slavného projektu sKaret, který zdělilo po bývalé vládě (viz naše tematické číslo sKarta - supersocky sobě)
 • Dokončení rozpracované legislativy ohledně zvýšení minimální mzdy
 • Stabilizace úřadu, tj. zajistit organizační, personální i technickou stabilizaci ministerstva práce a sociálních věcí a jeho podřízených organizací
 • Zefektivnění čerpání peněz z Evropské unie, tj. zrevidovat realizované projekty a navrhnout jejich optimalizaci.

Jak vidíte z daných priorit, ministerstvo řeší hlavně problémy, které v úřadě způsobil minulý ministr svými miliardovými škodami. No a pak se zabývá sebou samým, nikoliv novou chudobou. V lepším případě se snaží takž takž plnit vládní program daný pro sociální oblast. A tak to jde pořád dokola, už dvacet let.

Příslibem je současná vláda České republiky. Ta se k problému bezdomovectví vyjádřila známým a nadějným dokumentem, tj. schválenou koncepcí prevence a řešení bezdomovectví. K tomu viz článek Vláda začala řešit bezdomovectví).

Plusy a mínusy se nám ze zmíněné pyramidy vynořují o něco jasněji. Sami vidíte, co a jak. V daném konkrétním případě se fenomén nové chudoby vynořil na konkrétním místě, které "normální" lidé nemohou obejít, protože tvoří klíčový dopravní uzel pro celé město. Z rozboru jako občané sami vidíte, co by bylo potřeba dělat v jednotlivých oblastech, na koho směřovat společenský tlak. A vidíte sami, že na různých instancích dochází buď ke kladnému nebo k zápornému vývoji. Posuzovat věci ideologicky nemá cenu. V otázce nové chudoby rozhodně platí, že strom se pozná po ovoci.

4. Co říká zdravý rozum

Pyramida moci musí být otočena na občanský základ, jinak to dopadne špatně s námi všemi. Bez aktivní spolupráce nás všech se budou těžko dít chtěné změny. Obrácená pyramida moci ukazuje, že kraj a MPSV žijí ve vlastním světě a novou chudobu prostě nevidí. Zato jednotlivci s otevřenýma očima pro svět, jaký je, ti tvoří celek aktivistů. A tento celek produkuje jednání na všech úrovních. Jistěže se tak děje především a zásadně odspodu nahoru.

To je výhoda naší občanské pyramidy postavené normálně. Analýza mocenské pyramidy naopak ukazuje chaotický stav. Některé úřady jednají dobře, jiné špatně, jiné nejednají vůbec. A hlavně, tyto instance mezi sebou prakticky nekomunikují. Mocensky vyšší složky nemají zapotřebí mluvit s nižšími instancemi, jen jim dávají nařízení a normativy k plnění. A čas ukáže, jaké plody přinese zaseté semínko těch, kteří byli zvoleni do starých a do nových politických stran. Co je ale to nejdůležitější: abychom my, občané v základě pyramidy, nezapomínali na bližního svého.

Předešlé části:
Zapomeň na bližního svého
Zapomeň na bližního svého II
Zapomeň na bližního svého III