Dne 19. června 2011 zveřejnila skupina diecézních rakouských kněží text nazvaný "Výzva k neposlušnosti" (Aufruf zum Ungehorsam), který se skládá z následujících 7 bodů.

1. V každé nedělní přímluvě bude přidána přímluva o církevní reformy. Vezmeme vážně Boží slovo: "Proste a bude vám dáno." Před Bohem platí svoboda slova.

2. Nebudeme odmítat podávání eucharistie věřícím dobré vůle. To platí zvláště pro rozvedené a znovu sezdané, pro křesťany z jiných církví, popř. i pro ty, kteří z církve vystoupili (tj. v Rakousku zejména kvůli placení církevních daní).

3. Budeme se maximálně snažit o to, abychom nemuseli v neděli a svátcích sloužit několik mší svatých, a vyhneme se nasazení cizích kněží a krátkodobé výpomoci. Je lépe, když si farnosti zajistí liturgii vlastními silami, než aby spoléhaly na liturgický turismus.

4. V budoucnu chápeme bohoslužbu slova s podáváním eucharistie jako "eucharistickou slavnost bez kněze". V čase bez kněží je třeba naplnit službu tímto způsobem.

5. Nebudeme respektovat zákaz kázání vydaný i pro kompetentní laiky a učitelky náboženství. Právě v kritické době je třeba zvěstovat Boží slovo.

6. Zasadíme se o to, aby každý farář měl vlastního zástupce ve farnosti: muže nebo ženu, v manželství nebo svobodnou, ať už v placené nebo neplacené službě. Nikoliv však cestou slučování farností, ale formou nového kněžského ideálu.

7. Budeme se snažit využít každou vhodnou příležitost k tomu, abychom se veřejně vyslovovali za přijetí žen a ženatých mužů do kněžské služby. Vidíme v nich vítané spolupracovníky a spolupracovnice v pastorační službě.

Výzva končí vyslovením sympatie k těm spolubratřím v kněžské službě, kteří ji opustili z důvodu uzavření manželství a také výzvou k papeži a biskupům, v nichž signatáři spatřují své bratry, protože tomu tak je podle Ježíšových slov: "Je jeden mistr a vy všichni jste bratři."

Hlavním mluvčím výzvy se stal P. Helmut Schüller, který zastával kromě biskupa všechny významné funkce ve Vídeňské diecézi (šéf zdejší, pak celorakouské charity, generální vikář, pak pověřený biskupskou konferencí pro jednání s oběťmi sexuálního zneužívání, kněz pro pastoraci vídeňských vysokoškoláků...). Zajímavý rozhovor s tímto knězem si můžete přečíst zde, bohužel německy. V současné době se k výzvě podpisem připojilo asi 400 rakouských kněží, tj. 10% z celkového počtu rakouského kléru. Podle výzkumu veřejného mínění objednaného Rakouskou tiskovou agenturou podporuje výzvu 76,5% občanů. K výzvě dnes patří asi 12 tis. aktivních laiků, žen i mužů. Kardinál Schönborn se vrátil ze setkání mládeže v Madridu a zahájil nové kolo jednání s představiteli řádů a klášterů o vzniklé situaci, protože ti spravují téměř polovinu rakouských farností. Mluvčí řádů a biskup Egon Kapellari z Grazu vydali nezávisle na sobě prohlášení, že tyto věci nelze řešit v nějakém krátkodobém horizontu.

Tolik faktograficky k celé situaci, zatím bez komentáře. Vyjádření slovenských věřících žijících v Rakousku k celé výzvě a k jejímu pozadí si můžete přečíst na slovenském teologickém fóru.