Redakce e-republiky bez komentáře zveřejňuje dopis, který jsme dostali do redakční pošty.Pane Dienstbiere,
jste ministrem pro lidská práva, rovnost a legislativu a předseda Legislativní rady vlády. Proto Vás žádám o vyřešení mého problému, který není MPSV společně s podřízeným orgánem ČSSZ už 3/4 roku schopno řešit z důvodu rozporu v zákonech a jejich ohýbání, dále používání vlastních prováděcích předpisů, jež nejsou v souladu se zákonem a svévolně dlouhodobě poškozují majetek a zdraví občanů, což je v rozporu s Úmluvou o lidských právech. Zdůrazňuji, že níže uvedené diskriminační a protiprávní postupy uvedených státních orgánů se týkají dalších přibližně 82 000 pojištěnců (údaj převzat ze statistiky ČSSZ), tudíž Vás tímto žádám o příslušné zásahy do legislativy. Činím tak jako poslední pokus před podáním žaloby k Ústavnímu soudu a Evropskému soudu pro lidská práva (Veřejný ochrance lidských práv je již s věcí obeznámen). Jsem podle zákona osobou (pojištěnec) v hmotné nouzi, proto žádám řešení bezodkladné. MPSV už mělo dostatek času řešit můj případ odškodněním přes jednorázovou dávku a splněním požadavku na zasílání důchodu měsíčně (tvrdí, že podle předpisu si důchodce sám může určit intervaly zasílání důchodu) a dohodnout se na způsobu zasílaní potvrzení o žití. Nic z toho neudělalo, místo toho se mne snaží opakované ujišťovat, že postupují v souladu se zákony, které si ovšem neumí ani přečíst, a které ohýbají, viz ukázka uvedená o několik odstavců níže v této žádosti.

Žádám o zastavení okrádání skupiny pojištěnců specifikovanou jako důchodci v cizině. Podle zákona důchodci mají nárok na vyplácení důchodů pravidelné na měsíc dopředu. Toto se však neděje u osob zdržujících se v zahraničí. Jde o diskriminaci, neboť platili stejně pojištění a měli by mít rovná práva jako ostatní.

Mám jediné občanství (české) a pouze jeden trvalý pobyt (v ČR), v zahraničí se zdržuji ze závažných zdravotních důvodů, status turista. Jsem nemajetná a můj velice nízký důchod (kolem 6.500) je tak mým jediným prostředkem k životu. Tento malý důchod je ještě osekán protiprávním a svévolným podhodnocováním koruny vůči dolaru guvernérem ČNB Singerem, takže při převodu ztrácím již téměř 1500 korun měsíčně (neoprávněné podhodnocování stále pokračuje a jak jmenovaný avizoval, pokračovat bude) a výplata toho zbytečku je mi ještě zadržovaná ČSSZ (stejně tak jako i jiným důchodcům v zahraničí, stížností najdete na internetu dost).

Zadržovaní důchodu je zásahem do majetkových práv osob, neboť je nutí se zadlužovat nebo prodávat i věci osobní potřeby, jak se to děje v mém případě. V mém případě dluhy z tak malého důchodu nemám jak splácet, rodině dlužím už přes 55 tisíc korun a další už mi nikdo neposkytne, protože už nikdo nemá. Jsem v ohrožení života. MPSV vytrvale odmítá i jednorázovou pomoc v hmotné nouzi, i když to zákon dovoluje, odvolávajíce se na to, že nemám v ČR bydliště, neboť se tam nezdržuji. Lide s tak malým důchodem pobírají příspěvek na bydlení, který mi poskytován není, a tedy šetřím státu měsíčně přibližně 2500 korun (jsou na to tabulky), plus náklady na zdravotní péči. Za 4 roky pobírání důchodu jsem již státu ušetřila přes 100 tisíc, přesto mi odmítají přispět na brýle nebo pořízení identifikačního dokladu, který nutně potřebuji. Mám několik zdravotních postižení a nemám ani pračku.

Podotýkám, že jsem člověk, který celý život platil pojištění. Pro něj se pomoc nenajde, zatímco pro ty, kteří třeba nikdy ani málo do státní kasy nepřispěli (Romové a nebo přistěhovalci), ti pomoc dostávají, nemalou a pravidelně a mne jsou navíc zadržovány jediné prostředky k životu, čímž jsem ohrožována na zdraví a na životě (potřebuji léky, na které nemám peníze).

Proč jsem člověkem v hmotné nouzi: před rokem mne trestnou činností připravila o veškeré peníze psychopatka z Izraele (poté, co mi zabila čtyřnohého přítele a zničila veškerou vegetaci na dvoře pronajaté garsonky, kam měla přístup přes jiný byt). Je to stejná katastrofa, jako když Vás postihne živelná událost, přišla jsem úplně o všechno). Do dnešního dne MPSV odmítá jakoukoliv pomoc v hmotné nouzi, přestože i bez splnění podmínek ze zákona tu možnost má. Jednoduše nechce proto, aby zbyly peníze pro vyvolené. Vidí ve mne žebráka a nikoliv pojištěnce, který celý život kromě pojištění platil i daně. Že nemám ani stanovené životní minimum, nikoho nezajímá. Ani presidenta, který na prostitutky Pussy Riot si čas najde, mne na odpověď už ne.

Jak k zadržování důchodu dochází: Zákon říká, že důchod má být zaslán nejpozději do 3 měsícu po zaslání potvrzení o žití. ČSSZ má ale dohodnuté termíny, ve kterých provádí platby bez ohledu na to, kdy potvrzení pošlete a ještě tuto lhůtu překračuje tím, že zapírá doručené potvrzení, i když je zasláno doporučeně. Podle slov zaměstnance ČSSZ se prý doporučená pošta ztrácí víc než normální, což je nesmysl, a toto tvrzení jen úmyslné zadržování důchodu dokládá. V mém případe se jedná již třetí zadržení důchodu, delší tří měsíců, kdy jsem zaslala tzv. „Potvrzeni o žití“ doporučeně dne 4.2.2015 a do dnešního dne důchod nemám! Vloni v létě jsem byla ve stejně situaci se zadržováním důchodu, kdy navíc byla telefonicky mému známému výše uvedenou Správou poskytnuta falešná informace, že důchod byl již odeslán a že mi zašlou omluvný dopis, a já následujících nejméně 10 dnů prodávala na ulici oblečení, protože jsem neměla na jídlo a dojížděla denně zbytečně do banky na úkor
stravy, zhubla jsem 12 kilogramu.

Když tentokrát na ČSSZ tvrdili, ze jim Potvrzení o žití nebylo doručeno, tak jsem 7. 4. zaslala další a aby se zabránilo sporům o ztrátě, poslala jsem ho jako přílohu emailu. Oni to ovšem neakceptovali a odvolávali se na to, že nemam zaručený elektronický podpis. Ten ovšem podle zákona je nutný jen při podání (podle správního řádu), ale potvrzení o žití je dokladem o žití (fyzická existence člověka je ověřená úřední osobou přímo na tom potvrzení, která současně ověřuje i podpis osoby) a nikoliv podáním, neboť se nejedná o řízení o důchodu. Jde o dokládaní již přiznaného nároku. Není vůbec důležité, kdo potvrzeni zašle, důležitá je existence člověka, a ta potvrzena je. Pro zajímavost si přečtěte, co na to napsala pani Začková, ředitelka útvaru ředitele ČSSZ:

"Formulář „Potvrzení o žití“ tedy musí být vlastnoručně podepsán důchodcem a potvrzen razítkem příslušné instituce, a to i za situace, že přijde jako naskenovaná kopie v e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem. Uznávaný elektronický podpis však musí být přidělen důchodci, resp. osobě oprávněné podepsat formulář „Potvrzení o žití“, jinak řečeno, podpisy spolu musí korespondovat. Aby tedy mohla ČSSZ elektronicky zaslaný formulář „Potvrzení o žití“ akceptovat jako podklad pro výplatu splátky důchodu do zahraničí, musí být e-mail, kterým bude tento formulář zaslán, opatřen uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby, protože pouze tímto způsobem si může ČSSZ ověřit, že komunikuje s oprávněnou osobou."

Absolutní blábol, který nemá oporu v již citovaném zákonu. Ty dvě poslední věty u každého z odstavců nejsou vůbec logické a už vůbec ne právnickou formulací. Zaslání a komunikace jsou dvě různé věci. ČSSZ nenáleží si ověřovat, kdo ověřené potvrzení o žití zasílá. Ani poštou, ani emailem. V případě jakékoliv pochybnosti, ať si zkontaktují úřední osobu, která důchodcovu existenci i jeho podpis ověřuje. Jméno, razítko s podpisem ověřujících tam mají. Jde o vyloženou šikanu. Dvojité ověřování podpisu? Kolik lidí na to zbytečně ČSSZ zaměstnává? A já dostávám přitom menší důchod, než o kolik jim byly platy před koncem roku navýšeny.

Existuje naprosto spolehlivé a nepopíratelné doručení potvrzení FEDEXem, kdy se vrátí doručenka se jménem a podpisem člověka, který dopis převzal. To ovšem stojí přes 2 tisíce korun, to z tak malého důchodu platit nelze a navíc ČSSZ nemá právo takové neúnosné břemeno na pojištěnce přesouvat, neboť potvrzení se dožaduje ČSSZ, a ne důchodce a náklady na ověření i poštovné by měla hradit. Jde o okrádání lidí, ověření notářem je nákladné, tady se pohybuje cena kolem 2 tisíc korun v přepočtu. Ne každý bydlí v hlavních městech zemí, kde jsou konzuláty.

Shodou okolností se zde vyskytla osoba z ČR, které jsem Potvrzení předala a která ho doručila Správě dne 22. 5. a Správa tvrdila, že zajistí výplatu přednostně, ovšem pak zavolali mému známému, že to dřív jak za 2 až tři týdny nepůjde! Vůbec je nezajímá, že nemám ani korunu a jak dlouho už a jejich vinou.

Jsem bývalá účetní a vím, že převod peněz na účet zdaleka tak dlouho netrvá, a tedy jde o dohodnuté terminy výplat s ČNB za účelem zisku ČNB, která podhodnocováním české koruny jenom u důchodců vydělá víc jak 150 milionu korun měsíčně. To už se vyplatí ohlupovat důchodce a zadržovat výplaty, že.

Takže Vás důrazně žádám, abyste se v té vaší radě zasadil o zrušení toho morbidního a ponižujícího Potvrzení o žití, které důchodce protiprávně připravuje o majetek. Narodil jste se v USA, takže budete asi vědět, že ani tyto (ač mají podstatně více důchodců v zahraničí) si takovou nehoráznost nedovolí, ani Mexiko, kde se zdržuji, a ani žádná jiná země na světě. Zda člověk žije, si zjišťují sami zasláním dotazníku 2x ročně a neohlášení úmrtí důchodce je postihováno vysokou pokutou pro pozůstalé, tudíž k přeplatkům nedochází.

Takže naše země, co si říká demokratická, provozuje zlodějnu, která byla pro předchozí socialistický systém absolutně nemyslitelná, přesto je ten systém nazýván zločineckým. Absurdní. Také poukaz na to, že lidem se slibovala vyšší životní úroveň než za komunistů, a ti posílali lidi do důchodu s důstojným příjmem a ještě k tomu od 53 let. Ten dnešní systém, prý demokratický je nastaven pro novou generaci na odchod do důchodu v 72 a 1/2 roku, bez ohledu na pohlaví a počet vychovaných dětí. Další absurdita za současného tvrzení, že člověk by měl v důchodu strávit čtvrtinu života (stoletých lidí je velice málo u nás).

Lidé cinkali klíči od bytu, které už dnes dávno ztratili, máme bezdomovce, více než 1 milion exekucí (většina z nich je neoprávněná), nezaměstnanost, zadluženost a bída, obrovský státní dluh, nákup nepotřebných zbraní, protiprávní výdaje na cizí dobyvačné války, okrádání občanů ve všech sférách, kteří se přitom ještě musí dívat na boje o koryta a korupci ve své vládě a respektovat dementní a ohnuté zákony. Toto jsou výsledky totalitní "demokracie" kleptokratů, pro které nutně musel být komunistický režim zločineckým, neboť jim neumožňoval krádeže v milionech a miliardách, jak nám to dnes předvádí.

Takže, pane ministře, máte šanci dokázat, že se mýlím, když vše dáte do pořádku a změníte zákony pro lidi, ne proti nim. Jestli jste dobře studoval, tak právo je vůlí lidu povýšenou na zákon. Dalším otřesným zákonem proti vůli lidu je novy branný zákon, který zahrnuje i ženy do 60ti let. Ten taky nemá obdoby na světě, s výjimkou Izraele. Že by to byl výsledek společných zasedání vlád obou zemi, které se staly běžnými? O zastavení tohoto pro lidi likvidačního zákona se vsak musí zasadit mužská část populace, pokud v ní zbyly ještě nevymyté mozky propagandou (jak nám hrozí nebezpečí z Ruska). I tímto zákonem byste se měl zabývat z titulu své funkce. Odpovězte mi co nejdříve, jaké kroky podniknete pro nápravu.

Děkuji.
S pozdravem Marie Dikyova v.r.