Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2


18. 8. 2021

Vážený pane ministře,

rozsudkem NSS z 27. 7. 2021 bylo zrušeno Opatření obecné povahy MZd ze dne 29. 6. 2021, čj. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN. V odůvodnění rozsudku, odst. 24 se uvádí, že "odůvodnění mimořádného opatření musí obsahovat mj. následující tři části: 1) aktuální analýzu epidemické situace onemocnění covid-19, 2) konkrétní míru rizika spojenou s vymezenými činnostmi, oblastmi či jinými charakteristikami, 3) přiměřenost zásahu do práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob, tedy tzv. test proporcionality."

  • V této souvislosti Vás žádáme o definování pojmu epidemie či epidemická situace v souvislosti s onemocněním covid-19. Jak ministerstvo zdravotnictví prokazuje existenci a trvání stavu epidemie při jejím vypuknutí, ale i v jejím průběhu, tedy s přihlédnutím k času a lokalitě?

Je možno jako „epidemickou situaci“ definovat stav, kdy za týden 11. 7. až 17. 8. 2021 bylo v ČR pozitivně testováno (a dokonce nikoliv klinicky vyšetřeno!) pouze 12 osob na 100 tisíc obyvatel? Je možno považovat za epidemii stav, kdy za celý měsíc červenec 2021 zemřelo celkem 14 takto pozitivně testovaných osob? Podotýkáme, že v minulosti se protiepidemická opatření přijímala v situaci, kdy infekční chorobou onemocnělo 1600 – 1800 osob na 100 000 obyvatel.

V odst. 29 odůvodnění výše zmiňovaného rozsudku se uvádí: „Soud nepřešel bez povšimnutí, že kromě nově zařazené části věnující se aktuální analýze epidemické situace je převážná část odůvodnění napadeného mimořádného opatření až na drobné úpravy zkopírována z předchozích mimořádných opatření, u nichž již soud deklaroval jejich nezákonnost pro nedostatečné odůvodnění. Je až zarážející, že odpůrce přes opakované výtky soudu nepřistoupil k vypracování nového odůvodnění, které by respektovalo pandemický zákon, a naopak nadále „recykluje“ odůvodnění, které soud opakovaně označil za nedostatečné a za rozporné se zákonem (srov. rozsudky ochrana dýchacích cest I a ochrana dýchacích cest II)."

Ve své odpovědi na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ze dne 17. 6. 2021 jste uvedl mimo jiné toto: "...skutečně, pokud já budu ministrem, tak určitě budu respektovat rozhodnutí soudů a určitě nebudu vědomě vydávat jakákoliv nezákonná opatření. Ta vědomost nebo nevědomost toho, že ta opatření byla zákonná, nebo nezákonná, to si myslím, že je někdy velmi těžké posoudit. A já jsem právě proto, znovu to mohu zopakovat, zadal i interní audit na ministerstvu, aby zkrátka bylo prověřeno, jakým způsobem ta opatření byla vydávána, jak byla posuzována z hlediska právě souladu se zákonem apod."

  • V této souvislosti Vás chceme požádat o vysvětlení, podle jakých kritérií MZdr operativně rozhoduje. Jak je možné, že opakovaně došlo k vyhlašování mimořádných opatření, u nichž již soud deklaroval jejich nezákonnost pro nedostatečné odůvodnění?

Další otázka se týká interního auditu na Vašem ministerstvu, který jste slíbil provést v interpelaci poslancům.

  • V této souvislosti Vás chceme požádat o sdělení výsledku auditu, který jste v odpovědi na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ze dne 17. 6. sliboval.

Otevřený dopis vzniká v situaci varovných informací, které přicházejí z Izraele, Velké Británie a USA. Byla publikována data a vydána vládní opatření, jež zpochybňují účinnost vakcinace, jejíž propagace v médiích balancovala na hraně mediální manipulace. Vaše ministerstvo se stalo komplicem této neblahé situace, mimo jiné i proto, že nesplnilo sliby dané poslancům. Vaše jednání jako představitele vlády a zdravotní exekutivy přispělo k tomu, že se znepokojila velká část veřejnosti. Mnozí občané se obávají toho, že vedlejší účinky a budoucí neznámá rizika vakcinace proti covid-19 převyšují přínosy očkování. Připomínáme, že Česká republika jako stát je plně odpovědná za aplikaci vakcín, protože je autorizovala k užití. Za zdraví obyvatel a přiměřenou lékařskou péči je odpovědná vláda všem občanům na základě Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“ (čl. 31)

Problematický postoj vlády a speciálně Vašeho ministerstva během „epidemie“ ukazuje, že v této krizové situaci nemá hlavní slovo zákon, ale mají je spíše ekonomické a politické zájmy. Očkování je plošně rozšířeno asi v polovině naší populace, protože exekutiva pracuje na tomto poli ze všech sil. Jenže ústava ČR také říká, že jako občané máme právo na trvalou ochranu zdraví. To není totéž, jako očkování, a zvláště v situaci, kdy se množí otazníky ohledně jeho účinnosti a vedlejších účinků. Tyto obavy nesdílí jen výše uvedené soudní instance, ale také mnozí občané. Ve společnosti vzniká dojem, že občané ČR se mají rozdělit na skupinu očkovaných s občanskými právy a skupinu neočkovaných, jejichž práva se budou postupně omezovat. To vše vede k narušování samotných základů právního státu.

Proto Vás žádáme, abyste splnil svůj slib daný na půdě Sněmovny, a to v co nejkratší době.

  • V této souvislosti od Vás požadujeme veřejnou publikaci Ministerstva zdravotnictví, která bude obsahovat přesný popis metodiky sbírání dat, jejich vyhodnocení a přehled hlášených vedlejších účinků, pracovních neschopností, hospitalizací a úmrtí, ke kterým došlo do 28 dnů od podání experimentálních mRNA vakcín proti covid-19 v ČR od počátku vakcinační kampaně.


Předem děkujeme za Vaši ochotu bránit ústavní práva občanů a právní stát.

Podepsáni:

Stanislav Blaha
Václav Umlauf
Petr Umlauf
Aleš Macháček

Zdroje:


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!