Loading...
 

Organizační řád a struktura webu

1. Dokumenty zveřejněné na webu

1.1. Obecný publikační kodex

Diskutující, autoři, redaktoři, šéfredaktor, redakční rada a zřizovatel webu jsou povinni se řídit duchem i literou „Listiny základních práv Evropské Unie“ (2007/C 303/01). Případné konflikty řeší podle organizačního řádu buď šéfredaktor, redakční rada nebo zřizovatel webu.

1.2. Zásady pro diskusní fórum

Diskuse na webových stránkách se řídí těmito pravidly:

  1. Diskutující, autoři, redaktoři, šéfredaktor, redakční rada a zřizovatel webu jsou povinni se řídit duchem i literou „Listiny základních práv Evropské Unie“ (2007/C 303/01). Případné konflikty řeší podle organizačního řádu buď šéfredaktor, redakční rada nebo zřizovatel webu.
  2. . Redakce si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který porušuje bod č. 1.
  3. Účastnit se jich mohou pouze lidé, kteří jsou registrování jako řádní přispěvatelé diskusního fóra.
  4. Detailnější práva a povinnosti jak čtenářů, tak i autorů upravují organizační části příslušných webových stránek.
  5. Redakce nepřebírá odpovědnost za obsah diskusních příspěvků ani neověřuje jejich pravdivost. Příspěvky vyjadřují názory diskutujících, nikoliv názory redakce.
  6. Porušení těchto pravidel může vést k dočasnému nebo trvalému znemožnění vkládání dalších komentářů, popřípadě ke zrušení registrace.

1.3. Prohlášení redakce o odpovědnosti a podmínky užití

Autor se zavazuje poskytnout licenci zřizovateli webu na základě Creative Common Licence a to v následné kategorii.
No Derivative Works (nd): Umožňuje ostatním subjektům nevýdělečného charakteru rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat pouze dílo v původní podobě, nikoli díla z něj odvozená. Dílo musí být reprodukováno pouze v původní podobě a nesmí být předmětem dalšího prodeje. V případě podezření ze zneužití použije zřizovatel webových stránek všech právních prostředků k zajištění svých autorských práv.
V případě konfliktů týkajících se autorských práv nebo podmínek užití děl v rozporu se smlouvou má autor výhradní právo na vymazání všeho jím signovaného autorského obsahu, který taxativně vyjmenuje a zašle šéfredaktorovi a zřizovateli webu.

2. Interní organizační řád a smlouvy

2.1 Statut redakční rady

Redakční rada je jmenována a odvolávána statutárním orgánem vydavatele. Činnost rady je řízena Interním organizačním řádem a obecnými publikačními pravidly. Redakční rada odpovídá za činnost šéfredaktora a řídí jeho práci podle článku Statut šéfredaktora (kap. 2.2). Za svou činnost je odpovědná zřizovateli webu. Redakční dlouhodobě sleduje úroveň publikovaných příspěvků. Její pravomoci jsou následující:

  • prostou většinou rozhoduje o udělení důtky šéfredaktorovi v případě vážného pochybení; své rozhodnutí musí písemně zdůvodnit šéfredaktorovi;
  • platí princip „třikrát a dost“; po třech opakovaných důtkách může statutární orgán vydavatele vypovědět smlouvu šéfredaktorovi; pokud tak statutární orgán neučiní, členové rady mohou hromadně podat demisi a ukončit svou činnost;
  • při aplikaci principu „třikrát a dost“ mohou členové redakční rady podat demisi kolektivně a to kvalifikovanou většinou;
  • při podání hromadné demise redakční rady a nejmenování nového šéfredaktora je statutární orgán vydavatele povinen dočasně zastavit vydávání webu. Zastavení publikace platí do doby, dokud nebude jmenován nový šéfredaktor a nová redakční rada, případně pokud se stará rada nevrátí ke své činnosti.

2.2 Statut šéfredaktora

Redaktor se zavazuje z hlediska povinností, že jeho činnost bude odpovídat ve formě i obsahu schválenému publikačnímu kodexu. Jeho kompetence určuje vztah mezi šéfredaktorem a redakční radou. Šéfredaktor je poslední instancí, která před zákonem odpovídá za obsah. Do funkce je jmenován zřizovatelem. Z funkce je odvolán zřizovatelem, ale pouze na základě principu třikrát a dost.

2.3 Smlouva mezi redaktorem odpovědným za obsah a zřizovatelem webových stránek

Redaktor se zavazuje z hlediska povinností, že jeho příspěvky budou odpovídat ve formě i obsahu schválenému Obecnému publikačnímu kodexu (kap. 1.1). V případě konfliktu se redaktor odvolává k redakční radě. Další práva upravuje Smlouva autora o poskytnutí autorských práv zřizovateli webu (kap. 2.5).

2.4 Prohlášení o užití příspěvků a autorských právech

Je ve výhradní pravomoci šéfredaktora rozhodovat o formě a způsobu dalšího užití obsahu. Další užití obsahu nesmí být v rozporu se smlouvou, kterou zřizovatel webu uzavírá s autory.