Náš web podrobně sledoval peripetie Drábkovy sKarty, viz tematické číslo sKarta - supersocky sobě (2013-13). Nyní, po kontrole NKÚ, se ukazuje celkový rozsah Drábkova kreativního účetnictví. Projdeme dva základní dokumenty: výroční zprávu MPSV a zejména tiskovou zprávu NKÚ zde. Výstup kontroly NKÚ najdete zde a na tomto odkaze plný text kontroly. Projděme v rychlosti základní nálezy NKÚ.

1. Výsledky prověrky NKÚ

MPSV hospodařilo v roce 2012 se ztrátou 10.234.335.187 Kč. (výnosy činily 4.993.424 606, náklady 15 227 759 794 Kč). (str. 2).

V účetní závěrce MPSV sestavené k 31. prosinci 2012 v údajích za běžné účetní období byla zjištěna celková nesprávnost ve výši 11 mld. Kč. Na celkové nesprávnosti se podílelo nadhodnocení a podhodnocení zůstatků jednotlivých položek výkazu rozvaha, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přílohy ÚZ v důsledku toho, že MPSV v roce 2012 porušilo právní předpisy upravující účetnictví a účetní výkaznictví OSS. (str. 2)


Chybně bylo účtováno o penězích z EU

Poskytované dotace podléhaly finančnímu vypořádání dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, příp. podle zvláštního zákona, pokud zvláštní zákon obsahuje vlastní úpravu vypořádání. MPSV zálohově poskytnuté transfery účtovalo v okamžiku jejich poskytnutí přímo do nákladů a k rozvahovému dni tak v rozporu s ČÚS č. 703 netvořilo dohadné položky prostřednictvím účtu 389 – Dohadné účty pasivní. (str. 5)


Chybné účtování programu Podpora rodiny a Podpora sociálních služeb

MPSV formou zálohy poskytovalo peněžní prostředky v rámci dotačních titulů Podpora rodiny a Podpora sociálních služeb, o nichž účtovalo prostřednictvím účtu 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery. K 31. prosinci 2012 MPSV všechny poskytnuté zálohy zúčtovalo do nákladů. K rozvahovému dni však nebyly tyto transfery ve většině kontrolovaných případů finančně vypořádány, tj. nebyly známy skutečnosti dokládající oprávněnost výše čerpání zálohy, např. nebylo doloženo finanční vypořádání nebo splnění jiné obdobné povinnosti. Proto mělo MPSV k 31. prosinci 2012 do nákladů účtovat souvztažně s účtem 389 – Dohadné účty pasivní. Zvoleným postupem účtování MPSV podhodnotilo zůstatek účtu 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery a zůstatek účtu 389 – Dohadné účty pasivní o 6,6 mld. Kč. (str. 6)


Snížení výše pohledávek

Vlivem nesprávného účtování byla zkreslena, snížena výše pohledávek MPSV. Citujme ze zprávy NKÚ.

MPSV v ÚZ k 31. prosinci 2012 na účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti vykázalo částku ve výši 492,6 mil. Kč (viz výše). MPSV ve svém účetnictví v roce 2012 neevidovalo další pohledávky za Národním fondem v celkové výši 1,4 mld. Kč" a dále "MPSV nevykázalo na účtu 934 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv dlouhodobé podmíněné pohledávky z titulu uzavřené nájemní smlouvy, čímž v příloze ÚZ v části A.4. podhodnotilo zůstatek účtu 934 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv o 7,6 mil. Kč. Tato skutečnost měla vliv i na konečný zůstatek souvztažného účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. Nevykázání této podrozvahové pohledávky bylo zjištěno již v předchozí kontrolní akci č. 11/36.(str. 6)


Zadržování prostředků

MPSV zadrželo prostředky z dividendy zaplacené společností E.ON AG ve výši 2,7 milionu EUR. Citujeme ze zprávy.

MPSV neprovedlo ve lhůtě 10 pracovních dnů odvod přijatých prostředků ve výši 2,7 mil. EUR na příjmový účet státního rozpočtu, resp. kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv, čímž porušilo § 45 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb. a ve smyslu § 44 odst. 1 písm. g) téhož zákona se tím dopustilo porušení rozpočtové kázně. (str. 8)


Závěr

Jaký byl motiv nesprávného účtování? Prostá neznalost či chyba? Snaha vylepšit výsledek účetnictví? Jistě nebude příčina pouze jedna, neznalost a chyba je však u mnohých pochybeních vyloučena vzhledem k tomu, že tato kontrola NKÚ byla již v pořadí třetí kontrolou a na mnohé z výše uvedených nedostatků bylo MPSV ze strany NKÚ upozorňováno ve výstupech minulých kontrol. Zpráva NKÚ k tomu uvádí toto:

V návaznosti na zjištění z kontrolní akce NKÚ č. 11/36 byla provedena kontrola opatření přijatých MPSV k odstranění zjištěných nedostatků. Část zjištěných nedostatků MPSV odstranilo. Nedostatky i nadále přetrvávají například v oblasti účtování o transferech poskytovaných územním rozpočtům a poskytovatelům sociálních služeb či v oblasti účtování vratek dotací; znovu bylo zjištěno také vykazování majetku nesplňujícího stanovené cenové hranice na příslušných majetkových účtech nebo neúčtování o kurzových rozdílech. (str. 9)

2. Závěr: ministerstvo klame

Z toho vyplývá závěr: MPSV úmyslně klame. MPSV navíc nezveřejňuje na svých stránkách výroční zprávu. Podívejte se na oficiální vývěsku ministerstva, kde by měly být uvedeny výroční zprávy.Jak vidíte, výroční zprávy zde uvedeny nejsou. Ministerstvo vedené z našich daní a nyní obviněné z korupce ani neuzná za vhodné sdělit občanům, jak hospodaří s jejich penězi. I toto je porušení zákona o účetnictví, z něhož citujeme důležitou pasáž ze (Zákona o účetnictví).

§ 21a (2) Účetní jednotky uvedené v § 20 zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů, 16) a to ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví lhůtu jinou, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny.
(3) Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit i zprávu auditora a informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly případně schváleny způsobem uvedeným v odstavci 2.

MPSV zveřejňuje dokument "Výroční zpráva dle zákona 106" zde. Jedná se o výroční zprávu o tom, jak MPSV plní informační povinnost. Tzn. dokument obsahuje údaje o tom, na co se občané ptají a zda a kdy jim MPSV na dotaz odpovědělo.Pro běžného diváka stránka působí dojmem, že obsahuje výroční zprávy (dle zákona o účetnictví), to však není pravda. Tento způsob zveřejňování a nezveřejňování považujeme za úmyslné klamání čtenáře - občana.

Odkazy

Výroční zpráva MPSV je zde.

Tisková zpráva NKÚ je zde, výstup kontroly NKÚ je zde a plný text kontroly je zde.