Usnesení XXVI. sjezdu delegátů ČLK konaného ve dnech 3. – 4. listopadu 2012 v Praze (výtah)

Autonomii lékaře při rozhodování v odborných medicínských otázkách považuje ČLK za základní podmínku bezpečnosti pacientů.

ČLK podporuje právo pacientů na svobodnou volbu lékaře. Požaduje, aby zdravotní pojišťovny alespoň částečně proplácely zdravotní péči poskytnutou jejich klientům i nesmluvním poskytovatelům.

ČLK žádá ministra Hegera o členství v komisi pro zdravotnické technologie

ČLK bude dbát, aby regulační omezení úhrad zdravotních služeb nikdy nebyla na úkor postupu lege artis a práva pacienta na zdravotní služby na náležité odborné úrovni.

ČLK požaduje podstatné zvýšení plateb pojistného za tzv. státní pojištěnce, zrušení stropu pro maximální vyměřovací základ na pojistné, zvýšení minimálního pojistného pro OSVČ, zavedení tzv. zdravotní daně na tabákové výrobky a na alkohol, zvýšení plateb na zdravotnictví ze státního rozpočtu a z regionálních rozpočtů.

ČLK žádá Ministerstvo zdravotnictví o předložení kriterií, která vedou k redukci sítě nemocnic a o zveřejnění základních sazeb ZP nebo globálních paušálů.

Sjezd ukládá představenstvu připravit legislativní návrhy, které napraví ministrem Hegerem prosazené „reformy“,kterými umožnil převést podstatnou část českého zdravotnictví do vlastnictví finančních skupin.

ČLK kriticky hodnotí dosavadní výsledky reformy zdravotnictví, které nezajišťují finanční stabilitu zdravotnických zařízení, ani dlouhodobou udržitelnost systému veřejného zdravotního pojištění, Dosavadní změny prosazené ministrem Hegerem vedly a vedou k poklesu kvality, zhoršování dostupnosti a snižování bezpečnosti zdravotní péče. Ministr Heger nehájí dostatečně razantně zájmy svěřeného resortu a jím navrhovaná opatření nejsou zárukou zlepšování situace v českém zdravotnictví. Z těchto důvodů delegáti sjezdu ČLK vyzývají ministra zdravotnictví Dr. Hegera, aby zvážil rezignaci na svoji funkci.

ČLK nesouhlasí s přesuny kompetencí z lékařů na jiné zdravotníky, pokud tyto změny nejsou motivovány prospěchem pacienta a odbornými důvody, ale snahou ušetřit peníze na pacientech.

ČLK požaduje, aby Seznam zdravotních výkonů byl reálným ceníkem závazným bez výjimek pro všechny zdravotní pojišťovny a všechny poskytovatele zdravotních služeb. Úhrady podle Seznamu zdravotních výkonů nesmí být snižovány ani objemovými limitacemi poskytované péče, ani nákladovými regulacemi. ČLK požaduje jednotnou hodnotu bodu pro všechny odbornosti, a to minimálně 1,- Kč.

Postupné zavádění elektronického způsobu vedení zdravotnické dokumentace musí být motivováno prospěchem pacientů a nikoliv ziskem komerčních subjektů a nesmí představovat pro lékaře a zdravotnická zařízení dodatečnou finanční nebo časovou zátěž.
Ochrana osobních údajů a zachování důvěrnosti informací o zdravotním stavu jsou jedním ze základních práv pacientů a zachovávání lékařského tajemství je základním předpokladem existence vztahu důvěry mezi lékařem a pacientem.
ČLK nesouhlasí s vytvářením žádných centrálních informačních databází minimálně do doby, než o jejich legálnosti rozhodne Ústavní soud posuzující zákon o zdravotních službách.

ČLK požaduje zavedení DPH ve výši 0 % na léky a zdravotnické prostředky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

ČLK odmítá zavádění tzv. generické preskripce léčiv jako nebezpečný experiment pro pacienty i lékaře.

ČLK nesouhlasí se zaváděním tzv. dvousložkového pojistného, které považuje za porušení principu solidarity bohatých s chudými. Zavedení vzájemné konkurence zdravotních pojišťoven výší pojistných sazeb ochudí zdravotnictví o peníze a prohloubí nestabilitu systému veřejného zdravotního pojištění.

ČLK odmítá současné projekty elektronických receptů, které v současné podobě nepřinášejí výhody ani pro pacienty, ani pro lékaře. Vysoké náklady na realizaci projektů a možné zneužití citlivých údajů o zdravotním stavu pacientů jsou nebezpečím, které převažuje nad možnými výhodami.

ČLK odmítá ministrem Hegerem prosazené nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o minimální dostupnosti zdravotních služeb. ČLK trvá na svém odborně podloženém stanovisku, že toto nařízení vlády omezuje práva občanů – klientů veřejných zdravotních pojišťoven a nezajišťuje poskytování lékařské péče způsobem lege artis. ČLK toto nařízení vlády považuje za přípravu pro drastickou redukci sítě smluvních partnerů zdravotních pojišťoven a pro snížení dostupnosti zdravotní péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. ČLK žádá okamžité zrušení této ostudné právní normy.

ČLK nesouhlasí s vyhláškou č. 99/2012 Sb., o minimálním personálním zajištění zdravotních služeb a varuje občany, že zejména v oblasti nemocniční péče jim tato vyhláška negarantuje jistotu, že budou vždy ošetřování dostatečným počtem patřičně kvalifikovaných zdravotníků a lékařů.

ČLK požaduje takovou úpravu právních předpisů, která umožní legálním imigrantům zapojit se do systému veřejného zdravotního pojištění. Komora zároveň upozorňuje, že vyloučení těchto osob ze systému veřejného zdravotního pojištění tento solidární systém ochuzuje o nemalé finanční prostředky.

62) ČLK nesouhlasí s návrhem Ministerstva zdravotnictví na zrušení zákona 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a jeho nahrazení jinou právní normou (zákon o podmínkách získávání, přiznávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a povolání jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví).

Nově připravovaný zákon ve svém důsledku ruší vyšší odborné školy a fakticky umožňuje získání odborné způsobilosti v nelékařských zdravotnických profesích pouze na vysokých školách.
ČLK vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby tento návrh zákona stáhlo a zahájilo širokou diskusi s cílem dosažení konsensu v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí.

ČLK odmítá projekty tzv. řízené péče, které omezují právo pacienta na svobodnou volbu lékaře a omezují svobodu lékařů léčit lege artis, v souladu se svým svědomím a znalostmi. ČLK varuje lékaře, kteří by se zapojili do podobných projektů, že jsou to oni, kteří by nesli odpovědnost za případná poškození pacientů.
Lékaři nemohou být ekonomicky závislí na tom, kolik peněz ušetří na svých pacientech

ČLK považuje za zcela nepřijatelný způsob, jakým zdravotní pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví jednaly o redukci sítě lůžkových zdravotnických zařízení. Tajná jednání o veřejných penězích odporují demokratickým principům a vytváří prostor pro korupci.


Chcete-li aktivně diskutovat, musíte se zaregistrovat.
Diskuzní fórum rubriky "Z domova" najdete zde.