<P>Začneme ono nechutné téma, o němž se v české církvi mluví vždy až na prvním místě. Ředitelka odboru církví na Ministerstvu kultury dr. Řepová poskytla dne 14. března 2005 rozhovor televizi Nova k tématu zkrácení platů duchovních. Arcibiskupství pražské (dále AP) promptně reagovalo v klasickém novočeském stylu, a to osobním útokem na dotyčnou paní. Cituji z prohlášení <A href="http://www.apha.cz/vypsat.php?ide=1496&page=&datum=ano" target="_blank">AP ze 16. března 2005</A>.</P>
<P><FONT face=Arial>„Arcibiskupství prohlašuje, že toto tvrzení ministerské úřednice je lživé a je také právně postižitelné, poněvadž jmenovaná křivě obviňuje pražské arcibiskupství z trestného činu „černých duší“.</FONT></P>
<P>A nyní k věci, neboť emotivní výbuchy poškozují zdraví. Protože mne mediální prezentace katolické církve jednak rozčiluje a jednak zarmucuje, dal jsem si práci a celou kauzu zrekonstruoval podle prohlášení dostupných na internetu. A celý tanec se vůbec netýká oněch sedmnácti „černých duší“, jejichž případ byl normálně vyřešen, ale něčeho jiného. Klíčové prohlášení AP pochopitelně není ono výhružně obviňovací, ale předešlé, a to ze dne <A href="http://www.apha.cz/vypsat.php?ide=1495&page=&datum=ano" target="_blank">12. března 2005</A>. Na toto komuniké či na něco podobného totiž s velkou pravděpodobností paní Řepová reagovala v televizi 14. března. Jen si na zmíněný text klikněte. Zde najdete jednak ono nedůležité tvrzení, že AP chybí na platech 28 miliónů. A dále zde mezi řádky najdete ono převelice důležité sdělení, jenž specifikuje, kterých platových položek se tento deficit týká. Cituji z daného dokumentu AP:</P>
<P><FONT face=Arial>“V květnu min. roku vedoucí odděl. církví MK dr. Řepová však překvapivě sdělila, že snižuje měsíční částky zasílané dosud biskupstvím na platy duchovních <STRONG>v částce na hodnostní příspěvek na mzdy na 1/3 a částku určenou na výkonnostní složku mzdy na pouhých 5 %.</STRONG>. Žádné jednání a zdůvodnění nebylo. Některá biskupství jako zaměstnavatelé toto „rozhodnutí“ ministerské úřednice pochopila tak, že už žádné vyrovnání nebude a platy duchovních hned skutečně snížila. Jiná biskupství nepokládala za možné, že by v demokratickém státě povinnost daná ministerstvu zák. 218/49 Sb a vl. nař. 86/93 o mzdách duchovních mohla úřednice MK jen tak sama bez vyššího rozhodnutí třeba ministra a bez vzájemného jednání snižovat a tak se domnívali, že koncem roku bude samozřejmě dofinancování na příslušnou úroveň podle dosavadních zvyklostí. Koncem roku však dr. Řepová oznámila, že krácení příspěvků je definitivní a že žádné dofinancování nebude. Biskupství, která platy nesnížila, musela hledat zdroje na pokrytí chybějících částek. Takto byly postiženy i nekatolické církve.”</FONT></P>
<P>Jinými slovy. To, že AP nemá na platy, je v daném sporu naprosto akcidentální záležitost. Pokud v rámci rozpočtové organizace vyčlením ročně na platy jeden milión korun, a bude mi v prosinci třeba 900 tisíc chybět, pak to není problém organizace pobírající peníze od státu, ale problém můj. Neuměl jsem totiž hospodařit s penězi, které mi stát k provozování mé činnosti svěřil, a dal jsem si plat na úrovni generálního tajemníka. Mohu se srdceryvně hádat, zda v rámci daných rozpočtových pravidel pobírám mnoho nebo málo. Protože nyní učím na VŠ za méně peněz než má běžný (a špatně placený) katolický kněz, myslím si, že sporný plat není až tak málo. Ale pojďme k věci. Tučně jsem vytiskl inkriminovanou větu z prohlášení AP. Ze stížnosti je jasné, že ono zkrácení se týkalo <EM>pouze variabilní složky platu</EM>, tedy výkonnostních odměn. Ty jsou zcela závislé na výši poskytovaných mzdových prostředků. A nyní dejme slovo napadané paní Řepové. Protože AP veřejně zpochybnilo její čest, pak odpověděla taktéž veřejně, a to prostřednictvím novin Právo <A href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/archiv/materialy/repova_clanek_133.html" target="_blank">ze dne 22. března</A>. Dobře si všimněte, že na mediální kampaň AP odpověděla až po týdnu. Na rozdíl od urážlivého a arogantního tónu arcibiskupství tato korektní úřednice nehodila po duchovních kamenem, ale docela obyčejným a nadmíru věcným dopisem.</P>
<P><FONT face=Arial>“Platy duchovních mají tři složky: základní plat, hodnostní přídavek a odměnu za vyšší výkon. Výši platů stanovuje nařízení vlády, a to jednak <STRONG>přesnou výší základních platů v jednotlivých platových třídách a platových stupních</STRONG>, jednak rozmezím hodnostních přídavků „za vedení“, (v nejnižší platové třídě jde o 300 až 900 Kč a v nejvyšší o 4500 až 7500 Kč) a omezením výše odměn „za vyšší výkon“ (nenároková složka) na 40 procent základního platu 10. platového stupně v dané platové třídě. (...) Ale Arcibiskupství pražské si myslí, že postupuje správně, když každému duchovnímu přizná hodnostní přídavek a odměny <STRONG>dle vlastního uvážení v rozmezí podle nařízení vlády, aniž by bylo povinno hledět na to, zda mu to umožňuje státní rozpočet</STRONG>. Kdyby totéž udělal ministr, pak by byl stíhán za porušení rozpočtové kázně s vysokou finanční sankcí.”</FONT></P>
<P>A jsme u jádra pudla. Z předešlého vyjádření AP je jasné, že rozdělovalo přesně tuto variabilní položku, protože jasně píše, že nedostali právě tyto „výkonnostní” prémie (viz horní citace). Jenže právě na tyto prachy nemají žádný taxativní nárok, protože jejich výše není dána zákonem jako např. platová třída - viz tučná citace u paní Řepové. Proto také citace AP jasně uvádí, že některá biskupství zabrzdila, protože si uvědomila, že už velkoryse rozdělují to, co nemusí od státu dostat. Jiné boží instituce, jako třeba AP, se v rozdělování nijak neomezovaly. A nyní se nacházejí ve finančních problémech, které navíc mediálně opepřují. Teď vůbec nemluvím oněch 17 (ne)přihlášených kněžích, na které tak jako tak peníze dostali (viz článek paní Řepové). Vyučuji filosofii a nemám rád, když se sofistickými řečmi odvádí pozornost od hlavního tématu. Mlžení už máme v současné české politice víc než dost. Takže k věci: paní Řepová správně a věcně předpokládá, že AP jasně ví, z kterých složek se mzda duchovních skládá. Což také AP vskutku dokazuje. Viz moji tučnou citaci, kde se přesně vyjmenovává, <EM>jaké části mezd </EM>duchovních byly kráceny. Pochopitelně AP nevyjmenovává, jaké části mzdových prostředků opravdu dostali, ale to už patří ke stylu jimi vedené mediální kampaně. Kráceny byly podle svědectví AP a podle paní Řepové přesně ty složky, <EM>které nepatří do základního tarifu mzdových tříd</EM>, a které se mění podle hladiny vod na českých tocích. <BR><BR>A nyní závěrečné slovo do pranice. Jsem katolický kněz, který nežije z onoho sporného "platu duchovních". Proto děkuji paní Řepové za přesný a věcný článek, jenž se kryje s věcnou podstatou ukrytou v komuniké AP k dané problematice. Loajální státní úřednice se nezapře, cituji z Práva: “Nepřísluší mi hodnotit, zda platy duchovních jsou či nejsou dostatečné.” A to bych si zase dovolil hodnotit já, protože si myslím, že na vysokoškolsky vzdělaného kněze by platy mohly být větší. Ale teď dělám za méně peněz, takže o nic nejde, jen o můj soukromý názor. A co je mnohem důležitější. <EM>Kněží dostávají základní tabulkový plat, a proto nemohou trpět sociální nejistotou.</EM> Kdo si myslí, že je to v dnešní době málo, tak ať jde opravdu makat. Mluvím o celé věci proto, že dané kauze hájí milé AP starý a dobrý komunistický model rozdělování státních peněz, které na provoz církve dostává z titulu rozpočtové organizace. A sahajíc na státní peníze bychom my kněží neměli zapomenout, že komunisty a nynějším modelem zajištěný příjem nám (mimo jiné) vybojovaly generace anonymních a mnohdy antiklerikálních dělnických aktivistů v 19. a ve 20. století, jejichž početné rodiny na tuto činnost těžce doplatily. Až budeme mluvit o restitucích či jiné formě majetkového vypořádání se státem, tak půjde o úplně jinou debatu. Teď nejde o to, jak naplnit princip spravedlnosti vzhledem k pronásledované církvi za komunismu. V této nechutné debatě jde pouze a jenom o věcný problém, jak rozdělit prostředky, na něž mám (stanovisko AP) nebo nemám (stanovisko ministerstva kultury) z daného platného zákona nárok. Tolik k celé bouři ve sklenici vody.<BR><BR>Mnohem důležitější a smutnější okolnost než hádka o zašantročené peníze představuje mediální mlžení a frontální útok Arcibiskupství pražského , které bez dostatečných věcných podkladů zpochybňuje čest dotyčné úřednice. Za toto jednání svých vysvěcených spolubratrů ve víře <EM><STRONG>se paní Řepové hluboce a upřímně omlouvám</STRONG></EM>. A pokud můžete, sdělte jí prosím tuto omluvu. <BR>Děkuji.<BR></P>
<P> </P>
<SCRIPT language=javascript>postamble();</SCRIPT>