Od­bo­ro­vý svaz zěmě­děl­ství a vý­ži­vy-Aso­ci­a­ce svo­bod­ných od­bo­rů ČR od­su­zu­je lik­na­vý a zba­bě­lý pří­stup od­bo­ro­vých svazů sdru­že­ných v Čes­ko­mo­rav­ské kon­fe­de­ra­ci od­bo­ro­vých svazů, které se ne­do­ká­za­ly ani vy­já­d­řit za ja­kých pod­mí­nek by se měla usku­teč­nit ge­ne­rál­ní stáv­ka.

Celý tento pří­stup je vý­sled­kem špat­né práce před­se­dů a před­sta­vi­te­lů od­bo­ro­vých svazů, která tak na­hrá­vá zmr­za­če­né a sa­mozva­né vlád­ní ko­a­li­ci po­li­tic­kých stran.

Před­se­do­vé těch­to svazů jsou dobře upích­nu­ti v růz­ných před­sta­ven­stvech a do­zor­čích ra­dách a mají na srdci jen svoje blaho.

Na­dá­le jsme při­pra­ve­ni ak­tiv­ně vy­stu­po­vat ve pro­spěch prostých lidí, kteří se díky sou­čas­né po­li­ti­ce vlády do­stá­va­jí do ve­li­ce slo­ži­tých fi­nanč­ních a ži­vot­ních pro­blé­mů.


V Praze dne 11. 12. 2012

Bo­humír Dufek
před­se­da OSP­ZV-ASO ČR

Sta­no­vis­ko OSP­ZV-ASO ČR